สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา

นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2/2562 ซึ่งมี นายปัญญา ใจสมุทร        ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงค์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายเชาว์ เรื่องสวัสดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายชัยยุทธ ทองชัย เกษตรอำเภอกะทู้ ร่วมพิธี ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสานายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้หมอดินอาสาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เข้าใจที่มาและความสำคัญของดิน มีความรู้ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมลพิษทางดิน ดินที่มีปัญหา การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ หรืองานโครงการพระราชดำริ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติ อีกทั้งหวังให้หมอดินอาสาได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักรักหวงแหนดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรมโดยมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านจาก 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกระทู้ และอำเภอถลาง รวม 51 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated