ม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับ OTOP นครนายก เพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น
ม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับโอทอป สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต ของชาวนครนายกให้ดีขึ้น

นครนายก-ม.ราชภัฏพระนคร ผุดโครงการตามยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่10 นำร่อง 5 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลสาริกา จ.นครนายก ตั้งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้น

รศ.ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร
รศ.ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร

จากการเปิดเผยของ รศ.ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี ม.ราชภัฏพระนครถึงโครงการดังกล่าวว่า โครงการ ม.ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ให้มีความอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้นำศาสตร์พระราชามาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการ และมอบหมายให้ ม.ราชภัฏทั่วประเทศเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น เริ่มพัฒนาตั้งแต่บุคลากร คือพัฒนาครู อาจารย์ พัฒนาด้านการศึกษา บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับ OTOP นครนายก เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนหนึ่งเป็นงบของมหาวิทยาลัยและงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาสนับสนุนงานวิจัยเพื่อชุมชน เป็นงานบริการทางวิชาการ โดยการนำคณะอาจารย์และนักศึกษาลงมาเรียนรู้ในพื้นที่จริงและนำผู้เชียวชาญแต่ละสาขาอาชีพมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการหาแนวร่วมมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปให้สูงขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ พัฒนาชุมชน หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณะสุข และองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ผลิตภัณฑ์โอทอปของท้องถิ่น มีคุณภาพสูงขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สวยงามยิ่งขึ้น และในจังหวัดนครนายก ทาง ม.ราชภัฎพระนคร ได้เลือกพื้นที่ของ ตำบลสาริกา อ.เมือง เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ โดยมี อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ จากสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้ดำเนินโครงการ

อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์
อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์

อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการกล่าวเสริมว่า ตนได้รับมอบหมายจากทาง ม.ราชภัฎพระนครให้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยเลือกพื้นที่ของ ตำบลสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นพื้นที่นำร่อง และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปในพื้นที่มา 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าเป็นพวงกุญแจและกระเป๋าสตางค์ ผลิตภัณฑ์เกษตรกิ่งพันธุ์มะยงชิดและโอทอปบริการโฮมสเตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปให้สูงขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ และให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับ OTOP นครนายก เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น

“ในตอนแรกที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เราพบว่าปัญหาของผลิตภัณฑ์โอทอปในพื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพไม่ค่อยดี สมาชิกขาดองค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีปัญหาทั้งการผลิตและการตลาด ทางโครงการจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้ ปรับปรุงแก้ไขในด้านที่ยังขาดตกบกพร่อง เราเริ่มตั้งแต่การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วย เพิ่มช่องทางการตลาด ได้รับความร่วมมือจากพัฒนาชุมชน และนำผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์ มาให้ความรู้แนะนำการทำตลาดบนมือถือ ทั้งเพจและเฟสบุ๊ค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ทาง ม.ราชภัฏพระนคร จะยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปของ ตำบลสาริกาให้ดียิ่งๆขึ้นไปและจะขยายผลไปยังตำบลอื่นๆต่อไป” อ.กนกพิชญ์ กล่าว

ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง

ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวย้ำถึงความสำเร็จของโครงการว่าในเบื้องต้นถือว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่โครงการไม่ได้หยุดแค่นี้ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งๆขึ้นไป ซึ่งงานวิจัยเพื่อชุมชนที่ทาง ม.ราชภัฎพระนครดำเนินการอยู่ทุกโครงการ จะตระหนักถึงสำนึกความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับ OTOP นครนายก เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น

“เราทำภารกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เป็นภัยกับสังคม ผลิตภัณฑ์ที่เราเข้าไปสนับสนุนให้ยกระดับมาตรฐาน นอกจากจะได้มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นแล้ว แพคเกจสวยงามขึ้นแล้ว จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ รองรับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นได้ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เฉพาะกลุ่มโอทอป หากแต่ประโยชน์ยังย้อนกลับมาทางคณะอาจารย์และนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จริง เป็นการฝึกประสบการณ์จากของจริง ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในหลากหลายมิติ และในอนาคตก็จะขยายผลไปยังบุตรหลานของสมาชิกกลุ่มโอทอป ที่จบ ม.ปลายได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับทาง ม.ราชภัฏพระนคร แบบเรียนฟรี ซึ่งจะมีการกำหนดระเบียบ กติกาและดำเนินการในขั้นต่อไปในเร็วๆนี้” ดร.พัฒนพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับ OTOP นครนายก เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นม.ราชภัฏพระนคร ยกระดับ OTOP นครนายก เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated