มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ได้จัดประกวดผลไม้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของงานเกษตรแฟร์ ปี 2562 โดยได้จัดประกวดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะกรรมจัดงานและคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประกวดเสร็จสิ้นลง
คณะกรรมจัดงานและคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประกวดเสร็จสิ้นลง

ผลประกวดผลไม้ เกษตรแฟร์ 2562

ผลไม้ที่จัดประกวดมีทั้งหมด 18 ชนิด ประกอบด้วย ขนุน ไม่จำกัดพันธุ์ ผลสุกพร้อมรับประทาน ชมพู่ทับทิมจันท์ ฝรั่งพันธุ์กิมจู ฝรั่งมีเมล็ด ไม่จำกัดพันธุ์ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า มะม่วงผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ มะม่วงผลดิบ ไม่จำกัดพันธุ์ มะละกอผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ ละมุด ผลสุกพร้อมรับประทาน ส้มโอเนื้อสีชมพู/ แดง มีขั้วติด ส้มโอเนื้อสีขาว /เหลือง มีขั้วติด ส้มเปลือกล่อน มีขั้วติด ส้มแก้ว ผลโต มีขั้วติด องุ่น พันธุ์ไวท์มาละกา มีช่อติดกิ่ง องุ่นไร้เมล็ด มีช่อติดกิ่ง และมะพร้าวน้ำหอม แต่ละชนิดจะมี 5 รางวัล คือ รางวัลที่ 1,2,3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัลผลประกวดผลไม้ เกษตรแฟร์ 2562

สำหรับผลการประกวดผลไม้ แต่ละชนิด ดังนี้   

 1. ขนุน รางวัลที่ 1 นายสุชาติ เต็กสงวน รางวัลที่ 2 นายสุชาติ เต็กสงวน รางวัลที่ 3 นายเสียมฮง ตั้งวิชัย รางวัลชมเชย นายเสียมฮง ตั้งวิชัย และนายสุชาติ เต็กสงวน
 1. ชมพู่ทับทิมจันทร์ รางวัลที่ 1 นายสมชาย เจริญสุข รางวัลที่ 2 นายสมชาย เจริญสุข รางวัลที่ 3 นายประเวศ  เอี่ยมจินดา รางวัลชมเชย นายสมชาย เจริญสุข และนายสมชาย  เจริญสุข
 1. ฝรั่งกิมจู รางวัลที่ 1 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลที่ 2 นางสาวสุนิสา เต็กสงวน รางวัลที่ 3 นางสาวสุนิสา เต็กสงวน รางวัลชมเชย นายบรรเจิด  ดาวผ่อง และนางสาวสุนิสา เต็กสงวน
 1. ฝรั่งมีเมล็ด รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลที่ 3 นางสาวสุนิสา เต็กสงวน รางวัลชมเชย นายบรรเจิด ดาวผ่อง และนายบรรเจิด ดาวผ่อง
 1. กล้วยหอมทอง รางวัลที่ 1 นายสินธุ์ เต็กสงวน รางวัลที่ 2 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลที่ 3 นายบรรเจิด  ดาวผ่อง รางวัลชมเชย บริษัท วันบานาน่า จำกัด
 1. กล้วยไข่ รางวัลที่ 1 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลที่ 2 นายบรรเจิด  ดาวผ่อง รางวัลที่ 3 นายสุชาติ เต็กสงวน รางวัลชมเชย นายสุชาติ เต็กสงวน
 1. กล้วยน้ำว้า รางวัลที่ 1 นางสาวสุนิสา เต็กสงวน รางวัลที่ 2 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลที่ 3 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 1. มะม่วงผลสุก รางวัลที่ 1 นายไกรสร แก้ววงษ์นุกูล รางวัลที่ 2 นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล รางวัลที่ 3 นายปราโมทย์ วรชาติตระกูล รางวัลชมเชย นายราเชนท์ สุขหวานอารมณ์ และนายปราโมทย์ วรชาติตระกูล
 1. มะม่วงผลดิบ รางวัลที่ 1 นางนกเอี้ยง เกตแก้ว รางวัลที่ 2 นายปราโมทย์ วรชาติตระกูล รางวัลที่ 3 นายสายัณห์  โกมล รางวัลชมเชย นายปราโมทย์ วรชาติตระกูล และ นายบรรเจิด ดาวผ่อง
 1. มะละกอผลสุก รางวัลที่ 1 นายบรรเจิด ดาวผ่อง รางวัลที่ 2 นางสาวสุนิสา เต็กสงวน รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย นางสาวสุนิสา เต็กสงวน และนายบรรเจิด ดาวผ่อง
 1. ละมุด รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 3 นายปราโมทย์ วรชาติตระกูล รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 1. ส้มโอเนื้อชมพู/แดง รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 ไม่มีผู้ได้รางวัล รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย นายสุชาติ เต็กสงวน
 1. ส้มโอเนื้อสีขาว/เหลือง รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 นายวรฉัตร บริบูรณ์ รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 1. ส้มเปลือกล่อน รางวัลที่ 1 นายสินธุ์ เต็กสงวน รางวัลที่ 2 นายสินธุ์ เต็กสงวน รางวัลที่ 3 นายสินธุ์ เต็กสงวน รางวัลชมเชย นายสินธุ์ เต็กสงวน รางวัลชมเชย นายสินธุ์ เต็กสงวน
 1. ส้มแก้ว ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 2. องุ่นพันธุ์ไวท์มาละกา ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 3. องุ่นไร้เมล็ด รางวัลที่ 1 นายสุชาติ เต็กสงวน รางวัลที่ 2 นายสุชาติ เต็กสงวน รางวัลที่ 3 นายสุชาติ เต็กสงวน รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 4. มะพร้าวน้ำหอม รางวัลที่ 1 นายคงสิทธิ์ อิทธิ์โยภาสกุล รางวัลที่ 2 นายนนทวัช กุศลสงเคราะห์กุล รางวัลที่ 3 นางสาวปรางรัตน์ อิทธิโยภาสกุล รางวัลชมเชย นายบวร ศาลาสวัสดิ์ และนายสินธุ์ เต็กสงวนผลประกวดผลไม้ เกษตรแฟร์ 2562

อนึ่ง การจัดประกวดผลไม้ครั้งนี้ มีภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร เป็นแม่งาน นำโดย ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ เป็นประธานจัดประกวด ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม และ อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผลไม้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปโชว์ไว้ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารจักรพันธ์ เป็นเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25-27 มกราคม 2562 และเป็นที่น่าสังเกตว่าในการประกวดผลไม้ครั้งนี้ ตระกูลเต็กสงวน เกษตรกรแห่งอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กวาดรางวัลไปเป็นจำนวนมากผลประกวดผลไม้ เกษตรแฟร์ 2562

ทีมงานเกษตรก้าวไกล มาร่วมลุ้นผลการประกวดครั้งนี้ด้วย
ทีมงานเกษตรก้าวไกล มาร่วมลุ้นผลการประกวดครั้งนี้ด้วย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated