ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯคนใหม่ ประกาศตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯคนใหม่ ประกาศตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) คนใหม่ เผยถึงนโยบายการบริหารงานเร่งด่วนต่อสื่อมวลชนว่า จะตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ เนื่องจากบุคลากรทางสหกรณ์ในประเทศส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายและการบัญชี อีกทั้งบุคลากรทางกฎหมายส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจบริบทของสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมกิจการสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปี 2562 และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 จึงได้เตรียมจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สหกรณ์ เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ด้านกฎหมายและบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ภารกิจ

ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ แถลงถึงนโยบายที่จะตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ
ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ แถลงถึงนโยบายที่จะตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ

ได้แก่ 1.งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น การให้คำปรึกษา การร่างและตรวจพิจารณาสัญญา การร่างคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เป็นต้น 2.งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านบัญชี เช่น การให้คำปรึกษา แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง เป็นต้น 3.งานเผยแผ่ความรู้ทางกฎหมายและบัญชี ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจำเป็นแก่ภาระงาน ซึ่งส่วนหนึ่งจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯคนใหม่ ประกาศตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ

“ที่ต้องจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สหกรณ์นั้น เพื่อให้สหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์มีหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและบัญชีแก่สหกรณ์ ทำให้ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและบัญชีลดลง สหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ก็จะมีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายและบัญชีมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและคุ้มครองประโยชน์ของสหกรณ์มากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สหกรณ์ที่มีต่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ในประเทศว่า สามารถพึ่งพาและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ต่อขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยต่อไปได้” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์ กล่าว

บรรากาศการร่วมพูดคุยกับต่อสื่อมวล
บรรยากาศการร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชน

นอกจากนี้ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า จะเปิดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีทุกคนก็จะมีความรู้เท่าเทียมกัน อันจะนำมาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ และอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าอยากจะผลักดันในระยะยาวคือการจัดตั้งวิทยาลัยสหกรณ์เพื่อให้ได้บุคคลากรที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated