ประชุมเครือข่ายเกษตรกร แปลงใหญ่ ศพก. ระดับประเทศ ร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ประชุมเครือข่ายเกษตรกร แปลงใหญ่ ศพก. ระดับประเทศ ร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตร

มื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุญมี สุระโคตร ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ และ นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ร่วมเป็นประธานการประชุม โดยวาระสำคัญของการประชุม คือ การจับคู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลงใหญ่ และ ศพก. ที่มีความพร้อมระหว่างภาค รวมทั้งแนวทางการใช้ตลาดนำการผลิต การใช้ตราสัญลักษณ์บนสินค้าที่มาจากแปลงใหญ่เพื่อให้สินค้าเข้าสู่ตลาดที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือของตลาดขายสินค้าได้ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. กับเครือข่าย young smart farmerประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายสำคัญ  ที่ขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยให้ภาครัฐและเกษตรกรได้มาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไข และขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการหารือร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการใช้แนวทางตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายใน รวมทั้งการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกร ได้ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา และหาบทสรุป เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน รวมทั้งได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นต้นประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ ประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated