งานเกษตรแฟร์ ปี 62 “ก้าวสู่ 4.0-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียบ!
งานเกษตรแฟร์ ปี 62 “ก้าวสู่ 4.0-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียบ!

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ว่า ในปี 2562 จัดภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 62 และจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม-1กุมภาพันธ์ 62 โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 242 เรื่อง ในสาขาต่างๆ ตลอดจนการอภิปราย การบรรยาย การเสวนาพิเศษอีก 11 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการประชุม KU Presidents Forum: Celebration of the 76 Anniversary of Kasetsart University:Universities as Hubs for AI Research and Development ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 62 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบรอบ 76 ปีแห่งการสถาปนา

สำหรับงานเกษตรแฟร์ประจำปี 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงาน นวัตกรรมจากงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในสาขาต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนที่ร่วมงาน อันจะนำไปสู่การพิจารณานำไปใช้ ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือการต่อยอดในการประกอบอาชีพ และปีนี้ได้ปรับภาพลักษณ์งานให้มีความทันสมัย และให้ช่วยกันส่งเสริมดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ให้คิดค้นนวัตกรรมเช่น เครื่องบีบขวดน้ำที่ใช้แล้ว เครื่องกรองน้ำ ธนาคารขยะ แผ่นอัดจากวัสดุที่ใช้แล้วพร้อมที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่มาเที่ยวงานใช้รถสาธารณะ นำถุงผ้า กระบอกน้ำมาด้วย ทั้งนี้อยากให้นิสิตมีส่วนร่วมและช่วยกันรณรงค์ การทิ้งขยะ การคัดแยก การนำขยะที่คัดแยกแล้วไปทำประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น นำไปทำน้ำหมัก ทำปุ๋ย เป็นต้น

งานเกษตรแฟร์ ปี 62 “ก้าวสู่ 4.0-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียบ!
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (คนที่สองจากขวา) ผศ.รัชด ชมภูนิช (คนกลาง) และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (คนขวาสุด)

ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และประธานคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน้นการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ เป็นกิจกรรมหลักเพื่อให้ประชาชน นิสิตนักศึกษา ได้มาเรียนรู้ และเติมเต็มองค์ความรู้ จากส่วนจัดแสดงต่างๆ โดยเฉพาะ นิทรรศการเสนอผลงานนวัตกรรมผลงานวิจัย ภายใต้ แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจัดแสดงบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม รวม 97 ผลงาน เช่น กลุ่มเกษตรและการแปรรูป กลุ่มอาหาร กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ เช่น ชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอัดกระทงใบตอง นวัตกรรมถั่งเช่าสีทองเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และแพทย์ การพัฒนาแคปซูลเมล็ดไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า นวัตกรรมการบำบัดของเสียสำหรับฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ ผ้าไหมย้อมคราม GI นวัตกรรมพันธุ์ข้าวโพด เตาปิ้งย่างปลอดสารพิษ และระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลผลงานทุกชิ้นสามารถดาวน์โหลดได้ใน Application “Inside KU”

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ประธานฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า ได้ปรับภาพลักษณ์ของการจัดงานให้โดดเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ปรับรูปแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานที่มีความทันสมัย และสื่อสารไปในทิศทางเดียวว่า ให้สอดคล้องเหมาะสมกับที่ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ จึงใช้สัญลักษณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” หมายถึง “น้ำ(สีฟ้า) ปลา (สีส้มและเขียวอ่อน) นา(สีเขียวเข้ม) ข้าวพืชผลและเมล็ดพันธ์ุสีเหลือง” นอกจากนี้ยังได้จัดระบบบริหารร้านค้า “KU Privilege Card” ให้สิทธิประโยชน์กับผู้เข้ามาชมงานที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตให้ทันสมัยในรูปของ Virtual Card และร้านค้าตามโซนต่างๆกว่า 12 โซน ผ่าน Application Inside KU ที่มีข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ครบถ้วนภายในงานได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งยังช่วยลดโลกร้อน โดยการนำถุงผ้า กระบอกน้ำ ใช้วัสดุย่อยสลายได้ด้วยมือของเราเอง

งานเกษตรแฟร์ ปี 62 “ก้าวสู่ 4.0-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียบ!

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานด้านการส่งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและเส้นทางขยะตามจุดต่างๆ ภายในงานว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญของการช่วยกันลดโลกร้อน ร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ และให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ลดการใช้ Single use plastic ร่วมกันคัดแยกขยะ ลดการใช้พลังงาน และจัดการน้ำเสีย เพื่อลดมลพิษ ลดปริมาณขยะ และลดการใช้ทรัพยากร สะพายถุงผ้า งดโฟม ลดพลาสติก หันมาใช้ App เดินเที่ยวงานเกษตรแฟร์ นอกจากนี้ยังมีจุดแช๊ะ & แชร์ ปั่นจักรยานปั่นไฟ การวางจุดคัดแยกขยะเสมือนจริง การสาธิตการคดแยกขยะ การแสดงผลิตภัณฑ์ DIY จากวัสดุเหลือใช้แล้ว การนำถ้วย bio plastic ที่ใช้แล้วสามารถนำมาเพาะกล้าเมล็ดพันธ์ุผักโดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ผักดีจากศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน นอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพให้บริการพร้อมแก้ว bioplastic เครื่องบีบขวดน้ำที่ดื่มแล้ว ผลิตภัณฑ์พลาสติกหลอมขึ้นรูปของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และเครื่องผลิตกระทงใบตองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

งานเกษตรแฟร์ ปี 62 “ก้าวสู่ 4.0-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียบ!ขอเชิญชวนผู้มาเที่ยวงานนำกระเป๋าผ้า พกกระบอกน้ำ นำภาชนะมาจากบ้านใส่อาหารรับประทาน โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเตรียมจุดล้างภาชนะไว้รองรับด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated