เกษตรฯ นำผู้บริหาร ปตท.และเอกชนลงพื้นที่ขยายผลตลาดนำการผลิต โดยใช้ Digital Platform
เกษตรฯ นำผู้บริหาร ปตท.และเอกชนลงพื้นที่ขยายผลตลาดนำการผลิต โดยใช้ Digital Platform

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำผู้บริหาร บมจ.ปตท. และภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อขยายผลนโยบายตลาดนำการผลิต ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือ Digital Platform จับคู่การค้า www.DGTFarm.com เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ สินค้า Q สินค้า GAP สินค้าเกษตรอินทรีย์

เกษตรฯ นำผู้บริหาร ปตท.และเอกชนลงพื้นที่ขยายผลตลาดนำการผลิต โดยใช้ Digital Platform

โดยในครั้งนี้ ได้ชี้แจงให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตลาดเป้าหมาย นำร่องโรงอาหารปลอดภัย (Q Canteen) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยขอนักเรียน และบุคลากร และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ด้านความใส่ใจสุขภาพประชาชน

เกษตรฯ นำผู้บริหาร ปตท.และเอกชนลงพื้นที่ขยายผลตลาดนำการผลิต โดยใช้ Digital Platform

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated