บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการดำเนินโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมีบริษัทในกลุ่มอินทัช อาทิ เอไอเอส และไทยคม ร่วมมอบทุนด้วย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะความคิด และปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม

มอบทุนให้ครู
มอบทุนให้ครู

สำหรับในปี 2561 อินทัช ได้มอบทุนให้กับเยาวชน ครู และโรงเรียนใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี รวม 370 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,980,000 บาท แบ่งเป็นทุนนักเรียน 330 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ทุนครู 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น อุตสาหะ เพราะครูเป็นผู้สร้างคนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กๆ รวมทั้งทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 20 ทุน ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เด็กๆ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

มอบทุนนักเรียน
มอบทุนนักเรียน

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าผ้า DIY โดยให้เด็กๆ จับคู่ภาพกับคำภาษาอังกฤษด้วยการประทับตรายางลงบนกระเป๋าผ้า รวมทั้งแจกกระบอกน้ำซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ด.ญ.ขวัญสิราภรณ์ ดิษบรรจง
ด.ญ.ขวัญสิราภรณ์ ดิษบรรจง

เด็กหญิงขวัญสิราภรณ์ ดิษบรรจง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากล่าวว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นครู ทุนการศึกษาที่ได้รับจะช่วยสานฝันของหนูให้เป็นจริง ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อ และยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนคะ”

นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ คุณครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เผยถึงความรู้สึกว่า “ดีใจมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำหน้าที่ครู คติประจำใจที่ผมยึดเป็นหลักในการทำงานมาโดยตลอด คือ “อัตตาหิ อัตาโนนาโถ” ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราซึ่งทุนที่ผมได้รับจะเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมดำรงตนเป็นคนดีของสังคม”

ส่วนโครงการต่างๆ ที่อินทัชให้ทุนสนับสนุนกับโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีมีหลายด้าน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครูให้ดีขึ้น การส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเรือโดยสารเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแก่งกระจาน ต้องเดินทางสัญจรทางน้ำ โรงเรียนจึงเอาเรือไปรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งเรือที่ใช้อยู่ชำรุด มีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก ดังนั้น ทางอินทัชจึงสนับสนุนทุนในการซื้อเรือลำใหม่เพื่อจะรับเด็กได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องนั่งแออัด และมีเสื้อชูชีพบนเรือ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ  โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปูแสมคืนสู่ธรรมชาติ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว อ.บ้านแหลม จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำบางตะบูนลดจำนวนลงและอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคต ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับชุมชนเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปูแสมลงในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชน แต่ทางโรงเรียนยังขาดโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ อินทัชจึงให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งการขยายผลองค์ความรู้สู่โรงเรียนในเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต่อไป  โครงการเพิ่มพูนทักษะการคิด พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิด STEAM โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง STEAM ย่อมาจาก Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Art (ศิลปะ) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) เป็นแนวทางการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเชื่อมโยงทุกวิชาเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีกระบวนการคิดที่หลากหลายมากขึ้น เกิดแนวคิดใหม่ๆ และสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โครงการเยาวชนอนุรักษ์ สืบสาน งานศิลปะพื้นบ้าน โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) อ.เมือง ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไป จึงได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้การทำต้นเทียนโบราณที่ใช้สำหรับงานบวชให้กับนักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อันจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งชุมชนยังได้เอาต้นเทียนโบราณไปใช้ได้อีกด้วย

คุณเอนก พนาอภิชน
คุณเอนก พนาอภิชน

นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อินทัชเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น กระบี่ เชียงใหม่ เลย และกาญจนบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนครอบครัว และสังคม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยัน ตั้งใจเรียน ได้รับความรู้มากขึ้น สามารถเสริมทักษะอาชีพที่จะสร้างรายได้เสริมในอนาคต และได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อตอบแทนสังคมของอินทัช”

หาก “เยาวชน” ได้รับการศึกษาที่ดีจะเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน “อินทัช” จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงโดยจะเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated