กระบี่จัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 (World Soil Day 2018) “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ: Be the solution to soil pollution” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ปอเทืองเหลืองอร่าม บานสะพรั่ง เทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็น ประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี 2561 มีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดกระบี่ ตลอดจน หมอดินอาสาและ เกษตรกร เข้าร่วม ในพิธีโดยมี นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ในนามผู้แทนคณะทำงานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 กล่าวรายงาน

 

กระบี่จัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"ความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นของ “วันดินโลก 5 ธันวาคม” เริ่มขึ้นเมื่อปี 2545 ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรดินมาจัดแสดง ทำให้ประเทศสมาชิก IUSS ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวความคิดที่จะเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดิน ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กระบี่จัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) ได้มีมติรับรองในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก นับตั้งแต่ องค์การสหประชาชาติ ประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่าทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ เมื่อดินถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้นกระบี่จัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"

การจัดกิจกรรมวันดินโลก GSP จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุป หรือผลกระทบเพื่อตอบสนอง ต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก งานวันดินโลก ปี 2561 GSP กำหนดหัวข้อหลัก  “Be the solution to soil pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573

กระบี่จัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"

ในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนจัดกิจกรรมวันดินโลก อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดแสดงในวันนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้เรื่องวันดินโลก โดยจะเน้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ โดยการจัดงานครั้งนี้ มีการรณรงค์หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก โดยเริ่มหว่านประมาณกลางเดือนตุลาคม เพื่อให้บานสะพรั่งพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก
ส่วนที่ 2 กิจกรรมด้านวิชาการ ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน แปลงสาธิต จุดเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-31 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร แห่งนี้ รวมถึงพิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรต้นแบบสาขาต่างๆ ประธานมอบเกียรติบัติให้แก่เกษตรกรต้นแบบด้านการพัฒนาที่ดินสาขาต่างๆ ประกอบด้วย 1) สาขาการบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตร 2) สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ และ 3) สาขาปรับปรุงบำรุงดิน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด

กระบี่จัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"
วันนี้ปอเทือง ที่ได้ทำการปลูก ในแปลงสาธิต เพื่อการรณรงค์ บานสะพรั่ง ไปพร้อมๆกับพื้นที่ต่างๆใน8อำเภอของจังหวัดกระบี่ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดกระบี่ได้จัดสรร. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยพร้อมเพียงกัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated