กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ CATS เพื่อตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับภาคออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 หนุนผู้สอบบัญชีใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอบบัญชีสหกรณ์ต่อยอดการใช้งานโปรแกรม ACL เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบได้

นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปัจจุบัน ได้มีการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น สหกรณ์หลายแห่งใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน มีการใช้โปรแกรมระบบบัญชีต่างๆ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก(Cooperative Audit through System : CATS) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สหกรณ์นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ต่อยอดมาจากโปรแกรม ACL (Audit Command Language) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนางานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้รวดเร็วขึ้น ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จัดทำได้อย่างรวดเร็ว และผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี กรมฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ CATS เพื่อตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับภาคออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 ซึ่งกรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบสหกรณ์ เพื่อการตรวจสอบเฉพาะในแต่ละด้านของระบบงานสหกรณ์ และสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีมีเครื่องมือในการตรวจสอบการควบคุมภายในหลักและข้อมูลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และรายการผิดปกติ ซึ่งจะทำให้ได้ความมั่นใจเพียงพอสำหรับแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ โดยจัดการอบรมขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น ในเดือนธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 2.1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้สหกรณ์ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในความรับผิดชอบได้ รวมทั้งสามารถแนะนำ สอนแนะแก่บุคลากรในหน่วยงานได้อีกด้วย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะผู้สอบบัญชีใช้โปรแกรม CATS ช่วยตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก“กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เทียบเท่าระดับสากลและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งดูแลเรื่องความถูกต้อง ความชอบธรรม และความโปร่งใสของระบบบัญชี ระบบการเงินที่สหกรณ์ดำเนินการไปในแต่ละปี ให้มีความเป็นธรรมที่สุดเท่าที่สมาชิกจะพึงได้รับตามสิทธิและหน้าที่ เนื่องจากสหกรณ์ถือว่าสมาชิกทุกคน มีฐานะเป็นเจ้าของโดยเสมอภาคกัน เรื่องนี้จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นี่คือเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated