รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (คนที่ 2 จากซ้าย) แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 โดยมี ผศ. ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ ผศ. ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพ และผศ. ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (คนที่ 2 จากซ้าย) แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 โดยมี ผศ. ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ ผศ. ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพ และผศ. ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญแก่การเกษตร เพราะทรงเห็นว่าการพัฒนาการเกษตร ที่จะได้ผลจริงนั้น จะต้องลงมือทดลองค้นคว้าต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชดำรัสว่า “เกษตรกรรมนี้หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้นขอให้ปฏิบัติไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียว” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำรัสอย่างจริงจัง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการวิจัย การประชุมวิชาการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเพื่อความกินดีอยู่ดี ดังจะเห็นได้จากผลงานค้นคว้า วิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่นำมาเสนอในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรทั้งสิ้น ในงานนี้เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าชม และเข้าศึกษาได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการเกษตร ในงานเกษตรกำแพงแสน ดังต่อไปนี้

เปิดลายแทง...งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22-เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพียบ!

รวมเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเพียบ…

ภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้ แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดแสดงความสัมพันธ์ของแมลงกับมนุษย์ ได้แก่แมลงอุตสาหกรรม เช่น ไหม ผึ้ง ครั่ง งานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย (ThaiTAM2018) ฟาร์มอัจฉริยะ คลินิกดิน รักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ พืชไร่เพื่อสุขภาพ นิทรรศการพันธุ์ข้าวมีคุณค่าและมูลค่าสูง เช่น ข้าวน้ำตาลต่ำ ข้าวต้านมะเร็ง ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวทนแล้ง ทนโรค ทนแมลง และการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พืชสวน มหัศจรรย์ สีสัน ความหลากหลายที่มีชีวิต สถานีรักษ์พืช การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรม คือชีวิต ซึ่งจัดแสดงความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผักเขตร้อนของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงแพลตฟอร์มผลิตพืชสำหรับอนาคต เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยก๊าชชีวภาพ ระบบเคลือบผิวพืช ดอก และผลไม้ด้วยละอองไอเย็นเสริมประจุไฟฟ้าและควบคุมการกลั่นตัวด้วยคลื่นความถี่ใกล้เสียง ต้นแบบเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านคุณภาพสูง การจัดแสดงด้านการประมง จาก 5 สถานีวิจัย คณะประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ พัฒนาการเลี้ยงปลานิลในประเทศโมซัมบิก การเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์ปูม้า เป็นต้น

46514280_10209691730009646_6958190526709366784_nพบกับงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 100 ผลงาน…

ตลาดนัดวิจัย พบกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กว่า 100 ผลงาน พบกับ ข้าวปิ่นเกษตร+4 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำในการสร้างพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ +4 ที่สามารถต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้คอรวง เพลี้ยกระโดด และทนน้ำท่วมฉับพลัน มีผลผลิตสูงกว่า 1 ตัน ต่อไร่ และมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวบัสมาติ ข้าวหอมปิ่นเกษตร+4 จะเป็นความหวังของชาวนาในเขตชลประทานที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ฟักทองรับประทานสดพันธุ์ KPS-Sri-10-R มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 พันธุ์ใหม่ ผลดก ทนทานโรค พริกชี้ฟ้าลูกผสม โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน พันธุ์วากิว และนวัตกรรมทางการศึกษาเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง เป็นต้น

เปิดลายแทง...งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22-เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพียบ!มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร ทำได้จริง…

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ และ “กล้วยไม้ Expo” ซึ่ง จะมีการจัดกิจกรรมการจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้ หลากหลายชนิด และจัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แนวตั้ง ทุกสวนจัดโดยนักจัดสวนมืออาชีพที่ได้แสดงผลงานในงานต่างๆ เช่น งานพืชสวนโลก การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้นานาชนิด เช่น สกุลแวนด้า สกุลหวาย คัทลียา รองเท้านารี สกุลรีแนนเทอรา อะแรคนีส อแรนดา และสกุลใกล้เคียง เป็นต้น รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วย

เปิดลายแทง...งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22-เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพียบ!

>>LIVEแถลงข่าวโดยดร.ตฤณแสงสุวรรณ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/2207990439476206/
>>LIVEชุดปลูกเมล่อนประหยัดพลังงาน https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/2232575260318647/
>>LIVEพริกและมะเขือเทศสีดาทิพย์5 https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/645973042472288/
>>LIVEชมแปลงปลูกพืชผักพันธุกรรมคือชีวิต https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/2204751216471173/

(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก คุณหนึ่งฤทัย แพรสีทอง นิตยสารรักษ์เกษตร)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated