กรมวิชาการเกษตร เช็คโรคใบด่างมันสำปะหลังยันยังไม่พบในประเทศไทย เอกซเรย์พื้นที่ปลูกมันฯ กว่าล้านไร่ พบอาการต้องสงสัยคล้ายใบด่างแค่ 65 ต้น สั่งทำลายไว้ก่อนป้องกันการระบาดตามหน้าที่องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศ

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ที่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศซึ่งมีจำนวน 8.9 ล้านไร่ โดยได้สำรวจไปแล้ว 1.87 ล้านไร่ ขอยืนยันว่ายังไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาระบาดในประเทศไทย แต่พบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังจำนวน 65 ต้นเท่านั้น ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังพืชปลูก รายงานการระบาด การแพร่กระจายของศัตรูพืช  และการควบคุมศัตรูพืชเหล่านั้น รวมทั้งตรวจสอบสินค้าที่เป็นพืชและผลิตผลพืชต่างๆ ที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชต่างๆ ได้สั่งทำลายต้นมันสำปะหลังที่มีอาการคล้ายโรคใบด่างทั้งหมดดังกล่าวด้วยการถอนทำลายและฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย

เกษตรฯ มั่นใจไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย“ขอยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV ในประเทศไทย พบเพียงต้นมันสำปะหลังมีอาการคล้ายโรคใบด่างเท่านั้น ซึ่งได้ดำเนินการถอนทำลายและฝังกลบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคร้ายแรงที่ทำลายผลผลิตจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้  ซึ่งหากไม่ป้องกันไว้ก่อนอาจทำให้โรคดังกล่าวเข้ามาระบาดสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศที่มูลค่านับแสนล้านบาทได้ ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรตื่นตัวและเฝ้าระวังการระบาดของโรคด้วยการสำรวจพื้นที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ และหากพบต้นมันสำปะหลังมีอาการผิดปกติคล้ายเป็นโรคใบด่าง ขอให้แจ้งสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง โทร.0-2579-8516 หรือ 061-415-2517” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

โรคใบด่างมันสำปะหลัง
โรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรฯ มั่นใจไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทยเกษตรฯ มั่นใจไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated