กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” ณ จังหวัดอุดรธานี มุ่งพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตั้งเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ พร้อมจัดสัมมนาชี้ช่องทางรวยจากเอฟทีเอ เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เน้นตลาดอาเซียน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อขยายการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม (ที่นั้งอยู่คนซ้าย)
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดี กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขณะลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เมื่อเร็วๆ นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2561 เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ)รวมทั้งเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แข่งขันได้ในตลาดโลกและใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอต่างๆ ไปแล้วนั้น ในปีงบประมาณ 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” จำนวน 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย (Food Health and Safety) ให้ความสำคัญกับพืชเกษตร ผลไม้ อาหารปลอดภัย และสมุนไพร ซึ่งการดำเนินโครงการฯ จะมีทั้งในส่วนของการต่อยอดสินค้าเกษตรซึ่งกรมฯ ได้มีการลงพื้นที่จัดสัมมนาและพบปะกลุ่มเกษตรกรไปบ้างแล้วในปีงบประมาณ 2561 เช่น มะม่วง ทุเรียนลำไย และการเลือกสินค้าเกษตรตัวใหม่ที่กรมฯ ได้หารือร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพเหมาะจะสร้างโอกาสทางการค้าจากความตกลงเอฟทีเอ และเป็นสินค้าที่กลุ่มเกษตรกรมีความสนใจ เช่น พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

นางอรมน กล่าวอีกว่า ทางกรมฯ จะเริ่มต้นนำร่องด้วยการจัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดสินค้าเกษตรเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ สมุนไพรขมิ้นชัน ไพล ขิง ข่า กระชาย ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้นซึ่งกรมฯ จะนำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญไปบรรยายในงานสัมมนาสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตการหาตลาด และใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีโดยมีวัตถุประสงค์หลัก.คือ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 2. สร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และพัฒนาตนเองจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ 3. เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ของโลก ซึ่งการดำเนินโครงการจะประกอบด้วยการพบปะหารือกับเกษตรกรในพื้นที่แปลงผลิตและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ในวันที่ 20 และ 22 พฤศจิกายน 2561 และการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจาก FTA” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ให้กับเกษตรกรจำนวน 100 คน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี รวมทั้ง จะมีการเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างวิทยากร ผู้ประกอบการ และเกษตรกรด้วย

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมั่นว่า การผลึกกำลังร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยสร้างมูลค่าและยกระดับสินค้าเกษตรในชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกโดยเฉพาะตลาดอาเซียน และที่สำคัญยิ่งคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง” นางอรมน กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated