กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีความต้องการได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ไร่ข้าวโพดจำนวน 3,000 ไร่ ของตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้สำเร็จตามที่เกษตรกรร้องขอ

ฝนหลวงฯ เติมน้ำในเขื่อนบรรลุเป้าตามแผนและช่วยพื้นที่ไร่ข้าวโพด 3,000 ไร่ ได้สำเร็จ
สภาวะอากาศ หลังจากปฏิบัติการฝนหลวง…

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งในบริเวณลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ และพื้นที่การเกษตรตามที่เกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงร้องขอเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สามารถปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ตามเป้าหมาย โดยอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7.232 ล้านลบ.ม. จากแผนคาดการณ์ จำนวน 4 ล้านลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จำนวน 9.480 ล้านลบ.ม. จากแผนคาดการณ์ จำนวน 5 ล้านลบ.ม. ทั้งนี้ สำหรับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนอื่นๆ ที่ยังมีความต้องการและมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ใกล้เคียงตามแผนการคาดการณ์ กรมฝนหลวงฯ จะเร่งปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อช่วยให้มีปริมาณน้ำเก็บกักให้มากที่สุดในการรองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง

ไร่ข้าวโพด ต.หมูสี ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3
ไร่ข้าวโพด ต.หมูสี ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอฝน กรมฝนหลวงฯ ได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม ที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรปลูกไร่ข้าวโพด จำนวน 3,000 ไร่ ของตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในเขตของพื้นที่อับฝน และมีความต้องการฝนเพื่อการเจริญเติบโตในระยะติดดอก-ออกฝักของข้าวโพด โดยทำให้มีฝนตกในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการและเกษตรกรมีความพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสระแก้ว รวมทั้งช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำปลายมาศ เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำกระเสียว และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อีกด้วย

จุดที3 หมูสี ปากช่อง ปลูกข้าวโพด 3
ไร่ข้าวโพด หมูสี ปากช่อง…ครอบคลุม 3,000 ไร่

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กรมฝนหลวงฯ จะปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวง แต่ละพื้นที่ หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย/ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค และสามารถติดตาม ข่าวสารได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าว ปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated