พลิกชีวิตการทำเกษตร ด้วยบัญชี ...”ประเสริฐ จีนตุ้ม” เกษตรกรดีเด่นราชบุรี มีดีมาบอก
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำบัญชีให้เชุมชน

เกษตรกรราชบุรี ติดอาวุธทางปัญญาด้วยการทำบัญชี ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเจอกับปัญหาขาดทุน…

 คุณประเสริฐ จีนตุ้ม เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561
คุณประเสริฐ จีนตุ้ม เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

 คุณประเสริฐ จีนตุ้ม เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เคยล้มเหลวในการประกอบอาชีพการทำการเกษตร จากเดิมที่ปลูกอ้อยแล้วประสบปัญหาต้นทุนสูงรายได้ไม่แน่นอน สวนทางกับรายจ่ายที่มีทุกวัน ถ้าเงินไม่พอก็ไปกู้ยืมท้ายสุดจึงมีปัญหาหนี้สินตามมา แต่หลังจากเริ่มจดบันทึกบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ ทำให้รู้ว่าการใช้สารเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต ทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ผลผลิตที่ได้ก็นำมาบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ใช้พื้นที่การเกษตรของครอบครัวเป็นศูนย์เรียนรู้ ขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อเกิดเป็นเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาจัดจำหน่าย สร้างรายได้อีกทางหนึ่งพลิกชีวิตการทำเกษตร ด้วยบัญชี ...”ประเสริฐ จีนตุ้ม” เกษตรกรดีเด่นราชบุรี มีดีมาบอก

พลิกชีวิตการทำเกษตร ด้วยบัญชี ...”ประเสริฐ จีนตุ้ม” เกษตรกรดีเด่นราชบุรี มีดีมาบอกคุณประเสริฐ บอกว่า เมื่อก่อนจะมีรายได้จากการทำไร่อ้อยเพียงอย่างเดียว ไม่มีรายได้แบบรายวัน รายเดือน เมื่อตัดอ้อยมาก็ได้เงินเป็นก้อน พอเงินหมดก็ไปกู้เขามา เมื่อถึงเวลาตัดอ้อยรอบใหม่ก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ หมุนเวียนอย่างนี้ เนื่องจากเราไม่ได้จดบัญชี สิ้นปีที่เราตัดอ้อยเราขายได้เป็นแสน แต่เราไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนที่เราใช้จ่ายไปก่อนหน้านั้นไม่มีการจดบันทึก จนเวลาผ่านไปเป็นปีๆ เราก็ลืมว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง เราคิดว่าตรงนั้นเป็นตัวกำไรเรา ต่อมามีครูบัญชีของ อ.ดำเนินสะดวกได้มาพูดคุยสอบถามเราว่า การทำเกษตรได้มีการทำบัญชีไหม เราก็ตอบว่า จะต้องทำทำไมเราไม่ใช้อาชีพบัญชี เราเป็นอาชีพเกษตร เขาจึงแนะนำแล้วพาไปอบรมการทำบัญชีของสำนักงานการตรวจบัญชีจังหวัดราชบุรี เมื่อได้เรียนรู้และวิเคราะห์ การจดบัญชีแบบรอบปีจึงทำให้รู้ว่าในแต่ละปีเราจ่ายอะไรไปบ้าง และทราบว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็น โดยเฉพาะต้นทุนค่าสารเคมี จึงได้มาเปลี่ยนวิธีการทำเกษตร โดยแบ่งครึ่งการทำเกษตร ส่วนหนึ่งยังปลูกอ้อยเข้าโรงงานเหมือนเดิม และเปลี่ยนมาปลูกพันธุ์อ้อยที่ใช้สำหรับคั้นน้ำอ้อย และพันธุ์อ้อยสำหรับเคี่ยวน้ำตาลเพื่อน้ำตาลขายเองอีกพันธุ์หนึ่ง พร้อมกับทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ไข่ ควบคู่กันไป โดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งนำมาบริโภคในครัวเรือน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ทำก็จะขายมีรายได้ทุกวัน โดยจะตั้งเป็นกลุ่มช่วยกันขายที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ ส่วนวันจันทร์และวันพฤหัสบดี จะนำสินค้าไปขายที่โรงพยาบาลโพธาราม และส่วนหนึ่งจะขายส่งให้โรงครัวของโรงพยาบาลสำหรับทำอาหารให้ผู้ป่วยด้วยอีกส่วนหนึ่งพลิกชีวิตการทำเกษตร ด้วยบัญชี ...”ประเสริฐ จีนตุ้ม” เกษตรกรดีเด่นราชบุรี มีดีมาบอก

ปัจจุบัน คุณประเสริฐ ยังได้แบ่งพื้นที่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงานของทั้งในและต่างประเทศและยังถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้ผู้ที่สนใจจนรวมตัวกันเป็น ชุมชนคนรักการทำบัญชีพัฒนาเครือข่ายชุมชนการทำบัญชีให้มีความเข้มแข็ง นำมาซึ่งความร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไข ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนำบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และสมดุล พร้อมกับขยายเครือข่ายการทำบัญชีไปยังเยาวชน นักเรียน สอนแนะนำเรื่องการทำบัญชี พร้อมทั้งสอนกาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย และเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวอีกด้วย ปัจจุบัน คุณประเสริฐ จีนตุ้ม ยังคงทำหน้าที่เป็นครูบัญชีถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในชุมชน และคนทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือนำทางไปสู่ความสำเร็จ นำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขแบบพอเพียงตามปรัชญาของตนเองที่ว่า “สร้างความมั่นคงด้วยบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated