กตส.คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดี ผลงาน 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง
กตส.คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดี ผลงาน 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร.กตส.คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดี ผลงาน 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอขอรับรางวัลประเภทการบริการที่เป็นเลิศ โดยนำเสนอแนวคิด 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง ซึ่งเป็นการนำหลักบัญชีมาผสมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางนิตยา จันชัยภูมิ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัดและครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2561 ได้นำเสนอผลงานการนำองค์ความรู้ ด้านบัญชีมาสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์และชุมชนโดยใช้หลัก 3 คิด 4 รู้ มาบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับสหกรณ์และมวลสมาชิก

ในการนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมบริการระดับดีในชื่อผลงาน 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง ซึ่งเป็นการนำหลักบัญชีมาผสมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร สำหรับแนวคิด 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง ประกอบด้วย 1.คิดจำแนก เพื่อให้รู้รายได้-รายจ่าย รู้จักการใช้จ่ายของตนเองอย่างพอประมาณ อย่างมีเหตุผล อย่างประหยัด และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 2.คิดปะติดปะต่อ เพื่อให้รู้หนี้สิน ได้ปลดหนี้ : สามารถเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ฝึกนิสัยการใช้จ่ายเงิน มีการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ และ3.คิดหลักบัญชี เพื่อให้รู้ทิศทางอนาคตตนเอง : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ รู้จักออมเงิน มีกลไกลดความเสี่ยง เข้าสู่การรวมกลุ่มในชุมชน เข้าสู่ระบบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคง ซึ่ง กรมฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวทาง 3 คิด 4 รู้ นี้ไปใช้เป็นหลักคิดในการทำบัญชี เริ่มจากลงมือทำบัญชีทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้รู้จักคิดจำแนกรายได้ รายจ่าย นำไปสู่การคิดปะติดปะต่อ สามารถเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ฝึกนิสัยการใช้จ่ายเงิน ทำให้มีเงินพอใช้ ได้ปลดหนี้ สุดท้ายคือ การรู้ทิศทางอนาคตของตนเอง สร้างนิสัยการออม ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกตส.คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดี ผลงาน 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้นการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลนี้ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้กรมพัฒนาที่ดินมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated