เกษตรเขต 5 สงขลา แจ้งผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภาคใต้ตอนล่าง
เกษตรเขต 5 สงขลา แจ้งผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภาคใต้ตอนล่าง

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยจัดทำโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้จนสามารถดำเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยภาคใต้ตอนล่างได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด (จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวนชุมชน 706 ชุมชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร สำหรับกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเกษตรกร ดำเนินการโดยให้แต่ละชุมชนจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จัดทำแผนการดำเนินงานฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรตามความต้องการของชุมชนๆ ละ 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 3 วัน รวม 200 คน โดยมีเกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 139,246 ราย ซึ่งทั้ง 7 จังหวัดได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว จำนวน 129,775 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.19 ของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนเกษตรกรที่เหลือจะเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม นี้ ส่วนกิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกร จะดำเนินการหลังจากที่เกษตรกรผ่านการอบรมแล้ว แต่ละชุมชนจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ รับทราบความต้องการของชุมชน และร่วมกันพิจารณาโครงการที่กลุ่มเกษตรกรจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุน ชุมชนละ 300,000 บาท ต่อไป

นายสุพิท จิตรภักดี
นายสุพิท จิตรภักดี

นายสุพิท ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มีการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบอย่างต่อเนื่อง

เกษตรเขต 5 สงขลา แจ้งผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภาคใต้ตอนล่าง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated