อบรม สร้างผู้ประกอบการสู่ธุรกิจ Tech Startup / Scale Up
อบรม สร้างผู้ประกอบการสู่ธุรกิจ Tech Startup / Scale Up

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยความร่วมมือกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปิดโครงการ “ กิจกรรมการสร้าง พัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจ Tech Startup / Scale Up ” ในปี 2561 หลังได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก โดยปั้นผู้ประกอบการให้ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าสู่ยุคดิจิทัล Transformation โดยมี นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ภิณโญฉัตรจินดา รองอธิการบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ และนายวรมิต ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ร่วมกันมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น และกล่าวปิดโครงการ

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ภิณโญฉัตรจินดา
นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ภิณโญฉัตรจินดา

โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในสาขาความเชี่ยวชาญต่าง ๆ อาทิ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านแผนธุรกิจ ฯลฯ ให้ความรู้ถ่ายทอดทักษะประสบการณ์รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล Transformation มีการบ่มเพาะ (Coaching) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรายกิจการเพื่อเติมธุรกิจด้วยการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เลือกใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายและไอเดียทางธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสามารถแสดงศักยภาพการนำเสนอธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลต่อนักลงทุนที่สนใจ ผู้แทน

สถาบันการเงิน ACCELERATORต่าง ๆ โดยมีธุรกิจ อาทิ หุ่นยนต์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์การแพทย์, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล, แอพพลิเคชันเพื่อการสื่อสารองค์กร, แอพพลิเคชันสำหรับการบริหารธุรกิจSME, software บริหารงานขาย( i smart sale) , อุตสาหกรรมผลิตป้ายไฟLED, ผลิตหลอดไฟฟ้าLED, ผลิตโคมไฟประหยัดพลังงาน, ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากแร่ซิลิกา, ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ, ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพร, ผลิตหน้ากากกรองฝุ่นละออง, ผลิตรองเท้าแฮนด์เมด/รองเท้าเพื่อสุขภาพ, ผลิตเครื่องมือสำหรับซ่อมตัวถังรถยนต์ และธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและต่อยอดธุรกิจ STARTUPs หลากหลายสาขาจากผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated