สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเฟ้นหาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเฟ้นหาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร รวมถึงสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเฟ้นหาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อส่งประกวดระดับประเทศดังนั้น เพื่อเป็นการชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาและมีผลงานดีเด่นระดับเขต ปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 5 สาขาอาชีพ/ประเภทๆ ละ 1 ราย และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 1 กลุ่ม จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเฟ้นหาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ

อย่างไรก็ตาม การประกวดดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่สาธารณชนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเฟ้นหาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated