สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ส่งต่อผลไม้ปลอดภัยคุณภาพดีจากภาคเหนือ-ภาคใต้ สู่ผู้บริโภค
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ส่งต่อผลไม้ปลอดภัยคุณภาพดีจากภาคเหนือ-ภาคใต้ สู่ผู้บริโภค

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(สสก.) ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มียุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย รวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการพัฒนาประเทศกับนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีนโยบายพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยภายใต้ระบบแปลงใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยการพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนเชื่อมโยงผลผลิตจากชาวสวนที่ผลิตด้วยความใส่ใจ ปลอดภัยจากสารพิษถึงมือผู้บริโภคทั่วไทย

นายนเรศ ฝีปากเพราะ (คนที่สองจากซ้าย)
นายนเรศ ฝีปากเพราะ (คนที่สองจากซ้าย)

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ และกำหนดนโยบายเน้นการเชื่อมโยงกระจายผลผลิตคุณภาพดี  ออกนอกแหล่งผลิต ประกอบกับในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่ผลไม้รสชาติดีที่สุดจากภาคเหนือ (ลำไย) และภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ออกสู่ตลาดมากเพียงพอต่อการบริโภคทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการผลผลิตด้านผลไม้ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในสังกัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ลูกไม้แดนทักษิณ เชื่อมโยง เวียงพิงค์ ถิ่นลำไย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ ลานมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ปลอดภัยคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติอร่อยจากแหล่งผลิตในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ และกระจายผลไม้คุณภาพดีไปยังภาคใต้ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้คุณภาพดี และปลอดภัยจากผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการบริโภคผลไม้ และกระตุ้นการบริโภคผลไม้ตามแนวความคิด “บริโภคผลไม้ทุกวัน สุขภาพดีทั่วไทย เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวไทยที่ดีขึ้น” อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ประมาณ 250,000 – 400,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ส่งต่อผลไม้ปลอดภัยคุณภาพดีจากภาคเหนือ-ภาคใต้ สู่ผู้บริโภค

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated