สสก.9 พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตร 4.0 มันแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตร 4.0 มันแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร

นายอาชว์ชัยขาญ เลี้ยงประยูร
นายอาชว์ชัยขาญ เลี้ยงประยูร

นายอาชว์ชัยขาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนเกษตร 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ข้ามไปสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ผลักดันมีการปฏิรูปด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาตัวบุคคล เสริมสร้างทักษะและศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรให้สอดคล้อง เพียงพอกับพื้นที่เกษตร พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จึงสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้สังกัดซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการและเทคโนโลยี เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตร 4.0 โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ตามความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการศัตรูพืช การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ทันสมัยและอื่นๆ ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม

นายศักดา บุญสังวาลย์
นายศักดา บุญสังวาลย์

ด้าน นายศักดา บุญสังวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ฯ จึงได้เข้าร่วมบูรณาการ การขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการมันสำปะหลังแปลงใหญ่หัวขบวน 4.0 ณ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานภาคีประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร โดยกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการทดสอบสายพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 5 สายพันธุ์ การไถระเบิดดินดาน การพรวนด้วยจอบหมุนพรวนดินแนวตั้ง การยกร่องพร้อมปลูก การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลกึ่งอัตโนมัติ การควบคุมน้ำและปุ๋ยด้วยระบบอัจฉริยะ ในส่วนของศูนย์ได้ร่วมบูรณาการ กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคือการไถระเบิดดินดาน การพรวนด้วยจอบหมุนแนวตั้ง และเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช ซึ่งเทคโนโลยีการเตรียมดินที่ดีด้วยไถระเบิดดินดานพร้อมการพรวนด้วยเครื่องพรวนดินแบบแนวตั้ง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของดินมีความเหมาะสมใน และการใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในการป้องกันโรคเชื้อรา โรครากเน่า และเชื้อราบิวเวอเรีย ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

สสก.9 พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตร 4.0 มันแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรนายศักดา กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนั้น ศูนย์ฯยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมแนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ เช่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย ในการป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืช สาธิตการใช้เชื้อราโดยการผสมไปพร้อมกับการให้น้ำ แบบระบบน้ำหยดเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างการบูรณาการการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เทคโนโลยีทั้งหมดที่บูรณาการภายใต้โครงการนี้ จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

สสก.9 พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตร 4.0 มันแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร
=

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated