อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล

นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว ภายหลังเป็นเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ให้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้สหกรณ์มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการได้ ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้นำโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่หลากหลาย แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การอบรมครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบเฉพาะในแต่ละด้านของระบบงานสหกรณ์และให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ฝึกปฏิบัติและตรวจสอบบัญชีเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน

อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์“การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดจนเกิดทักษะในการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอบบัญชีสหกรณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือแก่งานสอบบัญชีสหกรณ์ในภาพรวม” รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated