มาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา
มาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา

มกอช.เดินสายส่งเสริมการหนุนมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมธัยมนำร่องโรงเรียน ใน จ.น่านให้ นักเรียนตระหนักผผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดสารพิษ

นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผอ. กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) เปิดเผยว่า ล่าสุด ทาง มกอช. ได้ สร้างแนวคิด ในการส่งเสริมการน ามาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม โดยเบื้องต้นมีการอบรมนำร่อง 6 โรงเรียนในจังหวัดน่าน สร้างกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเรื่องมาตรฐาน GAP อาหารปลอดภัย และปฏิบัติได้จริง พร้อมไปสู่การเป็นสถานศึกษาผลิตผักผลไม้(พืชอาหาร) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP โดยเริ่มต้นใน ตั้งแต่ วันที่2-7 กรกรฎาคม2561 เป็นครั้งแรก ซึ่งทาง มกอช. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปจัดการฝึกอบรม ความรู้ให้กับ6 โรงเรียนในจังหวัดน่านเพื่อเป็นการนำร่อง

มกอช.ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษานำร่องโรงเรียน ใน จ.น่าน

ซึ่งการฝึกอบรม จะเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งกลไกที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั้นต้องทำให้เกิดการนำ มาตรฐานไปใช้ในทุกระดับการผลิตของห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร (From Farmto Table) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ซึ่ง มกอช.เห็นความสำคัญของการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา ซึ่งได้มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย (ความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ในระดับมหาวิทยาลัย) ระดับอาชีวะศึกษา (โครงการเกษตรเพื่อชีวิต) และระดับมัธยมศึกษา (โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม) ซึ่งการผลิตที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟาร์มด้วยการนำ มาตรฐาน GAP (GoodAgriculturalPractices ; GAP) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ผลิตผลสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งส่งเสริมและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานที่เกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดน่าน อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรน่าน จึงร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ นำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม และสร้างสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาชีพเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาระดับมัธยมที่มีการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติอ.เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมืองน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมืองน่าน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา มีนักเรียนเป้าหมายในโครงการครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 300 คน

นอกจากนั้นมกอช.ได้นำ ร่องส่งเสริมการนำ มาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างแปลงสาธิตเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP สร้างจิตสำ นึกทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในทุก ๆ ข้อกำหนด เพื่อให้มีความพร้อมไปสู่การรับรองตามมาตรฐานGAP ซึ่งจะทำให้คณะครูอาจารย์ และนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องต่อไป

มกอช.ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษานำร่องโรงเรียน ใน จ.น่าน

โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็ดเยี่ยมที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ด้านวิชาการไปพร้อมๆกับการลงมือปฎิบัติจริงในวิชาชีพต่างๆ ซึ่งด้านเกษตรกรรมก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เด็กนักเรียนให้ความสนใจ และต้องการที่จะผลิตพืชอาหารปลอดภัย จึงมีรับสั่งให้ทาง มกอช.ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้ในด้านนี้แก่โรงเรียน จึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยมขึ้นมา ซึ่งได้เป็นหนึ่งในหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ในรายวิชาชีพเกษตรของทั้ง 6 โรงเรียนนำร่องในเบื้องต้น และในอนาคตจะมีการขยายการฝึกอบรม ไปในโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป ด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated