“Field Day” ศพก.พังโคน
“Field Day” ศพก.พังโคน

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการจัดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพการเกษตรของเกษตรกรเป็นลำดับต้นๆ ที่ผ่านมา ได้มีโครงการ มาตรการในการช่วยเหลือมาแล้วหลายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบอาชีพการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดี ที่จะช่วยเกษตรกรมีความพร้อมในการผลิตทางการเกษตร การจัดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง และทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ ขอให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติในการดำรงชีวิต จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายโพธิ์ทอง โพธิราช ประธาน ศพก.อำเภอพังโคน
นายโพธิ์ทอง โพธิราช ประธาน ศพก.อำเภอพังโคน

ด้าน นายโพธิ์ทอง โพธิราช ประธาน ศพก.อำเภอพังโคน กล่าวว่า ศพก. อำเภอพังโคน ตั้งขึ้นปี 2557  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสอนเกษตรด้วยกันเอง โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพเกษตรเป็นเกษตรกรต้นแบบ และใช้แปลงของเกษตรกรต้นแบบเป็นแปลงเรียนรู้ รวมทั้งรวบรวมองค์กรต่างๆ ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ มารวมไว้ในที่เดียวกัน เป็นการบริการเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) อาทิ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไฮหย่อง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลไฮหย่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไฮหย่อง ที่ผ่านมา ศพก. อำเภอพังโคน ได้ถ่ายทอดความรู้และให้บริการเกษตรกรในด้านข้าวเป็นหลัก เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของอำเภอพังโคน โดยมุ่งประเด็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการเป็นอย่างดียิ่ง

ประธาน ศพก.อำเภอพังโคน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในอนาคต ศพก. อำเภอพังโคน จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตพืชปลอดภัย การผลิตพืชมาตรฐานอินทรีย์ และมีการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากส่วนราชการ สถาบันศึกษา และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated