สสก.4 ขอนแก่น หนุนปลูกพืชเศรษฐกิจ-แจกแผนที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน
ตัวอย่างแผนที่พื้นที่ปลูกกระเทียม

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 (สสก.4) ขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำเกษตรจำเป็นต้องรู้ข้อมูลของพืช และพื้นที่ที่จะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก และช่วยเพิ่มผลผลิต ดังนั้น สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จึงได้ประสานขอสนับสนุนชั้นข้อมูลระดับความเหมาะสมของชุดดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ Shapefile ได้จำนวน 42 ชนิดพืช ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ประกอบด้วย กระเทียม ถั่วเขียว มะนาว ลิ้นจี่ กล้วย ถั่วลิสง มะพร้าว ส้ม ขนุน ถั่วเหลือง มะม่วง ส้มโอ ข้าว ทุ่งหญ้า มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด ข้าวโพด น้อยหน่า มะละกอ เสาวรส ข้าวโพดฝักสด นุ่น มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ปอแก้ว มันสำปะหลัง หอมแดง ข้าวฟ่าง พืชผัก ยางพารา ไหม ข้าวไร่ ไผ่ ยาสูบ อ้อย งา ฝ้าย ยูคาลิปตัส แตงโม มะเขือเทศ และลำไย

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล

ทั้งนี้ แผนที่ดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงระดับความเหมาะสมของชุดดินสำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด ในพื้นที่ 11 จังหวัด อาทิเช่น การปลูกกระเทียม มีพื้นที่เหมาะสมมาก จำนวน 11,780,023 ไร่ (ร้อยละ 26.08) เหมาะสมปานกลาง จำนวน 7,943,429 ไร่ (ร้อยละ 17.59) เหมาะสมน้อย จำนวน 24,290,163 ไร่ (ร้อยละ 53.78) และพื้นที่อื่น จำนวน 1,153,863 ไร่ (ร้อยละ 2.55) เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ และสามารถวางแผนการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้

พื้นที่ปลูกกระเทียม (ภาพจากอินเตอร์เน็ต
พื้นที่ปลูกกระเทียม (ภาพจากอินเตอร์เน็ต

หากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจท่านใดต้องการใช้ข้อมูลแผนที่ดังกล่าว สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ นางสาววิภา อินเรือง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น หรือโทร. 043-261241สสก.4 ขอนแก่น หนุนปลูกพืชเศรษฐกิจ-แจกแผนที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated