ต้อนรับฤดูกาลผลิต ปี 61
ต้อนรับฤดูกาลผลิต ปี 61

สศก.ร่วมคิกออฟ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 61ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเปิด 6 สถานีเรียนรู้ ถ่ายทอดแบบเห็นของจริง  มุ่งหวัง ศพก. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีสู่มือเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ต้อนรับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน 4 กิจกรรม ได้แก่องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสศก. ร่วม Kick Off  Field Day ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง โชว์ 6 สถานีบริการเกษตรกร

สำหรับอำเภอพุนพิน มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 464,699ไร่ แบ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา 293,799 ไร่ ปาล์มน้ำมัน  158,310 ไร่ ส่วนที่เหลือ 12,590 ไร่ เป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนและขยายฐานการดำเนินงาน ศพก. ออกไป ด้วยการจัดตั้ง ศพก. เครือข่าย ครบทุกตำบลรวม 16 แห่ง โดยแบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และให้บริการแก่เกษตรกรด้านปาล์มน้ำมัน 13 แห่ง และยางพารา 3 แห่ง

การจัดงาน Field day ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรู้จักบทบาทของ ศพก. มากขึ้น  ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

พิธีเปิดงาน
พิธีเปิดงาน

นอกจากนี้ ไฮไลท์สำคัญภายในงาน คือ การจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ซึ่งทาง ศพก. ได้ประยุกต์ฐานเรียนรู้หลากหลายด้านมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรแบบของจริง รวม 6 สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน  2) สถานีการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี  3) สถานีการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  4) สถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  5) สถานีการวิเคราะห์ดิน  และ 6) สถานีเศรษฐกิจพอเพียง

สศก. ร่วม Kick Off  Field Day ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง โชว์ 6 สถานีบริการเกษตรกร

ทั้งนี้ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัด ณ ศพก. ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ ศพก. เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยมีหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated