ดัน ศพก. ขับเคลื่อนไทยนิยม
ดัน ศพก. ขับเคลื่อนไทยนิยม

(วันที่ 15 มิ.ย. 61) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาบทบาทของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมชมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดผังแปลงดิจิตอลในระบบส่งเสริมการเกษตร ประกาศความพร้อม Big DATA ภาคเกษตร ยกข้อมูลในฤดูกาลผลิตของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักนำ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง ศพก. 882 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ และยังเป็นหน่วยเชื่อมองค์ความรู้ ไปสู่การปฏิบัติจริงสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่ง ศพก. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งใช้ ศพก. เป็นสถานที่อบรมและเป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับวิทยากรทางเกษตรอื่นๆ อีกด้วย สำหรับเป้าหมายต่อไปจะต้องให้ ศพก. เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นฐานเรียนรู้ แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบแอพพลิเคชั่น ในชื่อ “DOAE FARM BOOK” ซึ่งเกษตรกรเพียงดาวน์โหลดแอพฯ ก็สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอ และตั้งเป้าให้ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด ใช้สำหรับวางแผนการเพาะปลูก โดยเฉพาะการวาดผังแปลงดิจิตอลในระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการสำเร็จในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดทั้งหมด 138 แปลง ทั่วประเทศ และวางแผนที่จะขยายผลในพืชอื่นๆ ต่อไป

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการสัมมนาในวันนี้ มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ศพก. อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการ ศพก. ระดับประเทศก็จะมีความสำคัญและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนงานของรัฐบาลมากขึ้น รวมทั้งเป็นแกนกลางสำคัญในภาคการเกษตรระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ดังนั้น ศพก. ทุกแหล่งจะต้องพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้ตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน และเน้นย้ำว่าการดำเนินการทุกโครงการฯ ไทยนิยม จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับเกษตรกรในระดับพื้นที่ และเกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างแท้จริง โดยเกิดการจากคิด และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี ศพก. เป็นผู้คอยสนับสนุนและเชื่อมโยงโครงการสำคัญของรัฐบาล

ประชุมมอบ นโยบาย
ประชุมมอบ นโยบาย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated