เตรียมสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชีทั่วประเทศ
เตรียมสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชีทั่วประเทศ

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินงานส่งเสริมการทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรายบุคคล พร้อมทั้งกำกับแนะนำกระตุ้น และติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้ และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า “ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น” มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ รู้จักใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนการประกอบอาชีพ ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้การปรับเปลี่ยนอาชีพ และการวางแผนทางการตลาด โดยที่เกษตรกรใช้การตลาดนำการผลิต รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร สอดคล้องกับพันธกิจการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และบูรณาการ การสอนบัญชีในโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเป็นวิทยากร วิทยากรช่วย เพื่อสอนแนะ กระตุ้นการเรียนรู้ และติดตามผลการทำบัญชีของเกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนของตนและ พื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสมสมดุล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์

ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ จำนวน 6,838 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้การวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ เป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ ดังนั้น ครูบัญชีจึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืน

อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี
อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี

“สำหรับแนวทางการพัฒนาครูบัญชีในอนาคต กรมตรวจฯ ได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และแผนงานโครงการสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร และนวัตกรรมสื่อการสอนทางบัญชี เพื่อให้ครูบัญชีสามารถนำไปถ่ายทอดต่อในระดับพื้นที่ เป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับเกษตรกร และคนในชุมชนได้ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชี ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรต่อไป”นายโอภาส กล่าวทิ้งท้าย

การจัดทำบัญชีได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
การจัดทำบัญชีได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated