เกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรอินทรีย์ ปี 2561

ข่าว กรมวิชาการเกษตร/เกษตรก้าวไกล– ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 2 สาขา เชิดชูเกียรติเกษตรกรสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช และเกษตรกรสาขาเกษตรอินทรีย์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นตามสาขาอาชีพที่กำหนด เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำ ปี 2561 จำนวน 2 สาขา คือ เกษตรกรดีเด่นสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายบุญมี นามวงศ์ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรชาวสวนส้มโอในระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาการและข้อกำหนดของระบบ โดยมีการจัดการคุณลักษณะของสวนส้มโอ มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการจัดหาและจัดระบบปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามและควบคุมระบบการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอที่มีขนาดตรงตามมาตรฐาน และมีคุณภาพที่ปลอดภัยจากสารพิษและปลอดศัตรูพืช ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน โดยมีพื้นที่สวนส้มโออยู่ในอำเภอบ้านแท่นประมาณ 15 ไร่ และปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีที่มีคุณลักษณะเด่นแตกต่างจากที่อื่น คือ เนื้อส้มโอจะแห้งไม่แฉะ รสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมกว่าที่อื่น ทำให้ส้มโอในพื้นที่อำเภอบ้านแท่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันยังคงรักษามาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

นายบุญมี นามวงศ์ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรชาวสวนส้มโอในระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (คนกลาง)
นายบุญมี นามวงศ์ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรชาวสวนส้มโอในระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (คนกลาง)

เกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายสฤษดิ์ โชติช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรเจ้าของสวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะพะงัน ที่ยึดหลักการผลิตพืชอินทรีย์ โดยการอาศัยระบบธรรมชาติและเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการวางแผนการจัดการตามมาตรการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน มีการจัดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ มีการจัดการศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีการนำศัตรูธรรมชาติมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชภายในสวน เรียนรู้กระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน ต่อยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าวอินทรีย์แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า อาทิ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงันอย่างยั่งยืน พร้อมขยายผลสร้างความยั่งยืนในอาชีพการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวใหญ่เกาะพะงันจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีมาทำการขยายพันธุ์ คุณลักษณะเด่นของพันธุ์มะพร้าวใหญ่ คือ สะโพกโต เนื้อหนา กะลาแข็ง ก้านใหญ่ ทางใบยาว เนื้อมะพร้าวสองชั้น น้ำมันใส  ใยเปลือกเหนียว และเนื้อหวานมัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับสากลต่อไป

นายสฤษดิ์ โชติช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรเจ้าของสวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะพะงัน (คนซ้าย)
นายสฤษดิ์ โชติช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรเจ้าของสวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะพะงัน (คนซ้าย)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรดีเด่นทั้ง 2 สาขานี้ นับเป็นเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยใช้ความรู้ทางด้านการเกษตร ความคิดริเริ่ม มีความอุตสาหะ มีความขยันหมั่นเพียร รวมถึงเป็นผู้นำที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และที่สำคัญยิ่งคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างดียิ่ง จึงสมควรได้รับรางวัลดังกล่าว

สวนส้มโอ GAP
สวนส้มโอ GAP

(ข่าวโดย : อังคณา  ว่องประสพสุข กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร) โทรศัพท์ 0-2561-2825

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated