สสก.8 สุราษฎร์ฯ-ชุมพร จัดงาน Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
สสก.8 สุราษฎร์ฯ-ชุมพร จัดงาน Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เรียกว่างานวัน Field Day ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรณรงค์ Field Day และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานที่จัดงาน การจัดงาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมในฤดูกาลผลิต

สสก.8 สุราษฎร์ฯ-ชุมพร จัดงาน Field Day
นำผลผลิตทางการเกษตรมาโชว์

สำหรับจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายวีรวัฒน์ จีรวงษ์ เจ้าของสวนทวีทรัพย์ เป็นประธานศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจากนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอปะทิว ร่วมงาน มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานประมาณ 500 คน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  สถาบันการศึกษา และสถาบันเกษตรกร Young Smart Famer  Smart Farmer สำนักงานเกษตรอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ โดยกิจกรรมหลัก เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการให้ความรู้ พร้อมกับคำแนะนำแก่เกษตรกร ในการผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พร้อมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยแบ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรเป็นสถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีการเพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน สถานีการผลิตทุเรียนคุณภาพ สถานีการให้น้ำในสวนทุเรียน สถานีการลดต้นทุนการผลิตทุเรียน สถานีเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการ การผลิตทุเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

สสก.8 สุราษฎร์ฯ-ชุมพร จัดงาน Field Day
นิทรรศการให้ความรู้

“กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” นายธาร กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated