“สร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร”
“สร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร”

 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ใต้ร่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง “ย้ำ….ทุกขั้นตอนต้องรวดเร็ว โปร่งใส และคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรอย่างแท้จริง”

นายไพศาล  สังข์มงคล
นายไพศาล สังข์มงคล

นายไพศาล  สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 9 แห่ง และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

โดยโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวรวมถึงสร้างแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภายใต้ความรับผิดชอบของ สสก.1 จ.ชัยนาท ซึ่งประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพฯ มีเกษตรกรเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร มากกว่า 260,000  ครัวเรือน และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อระบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมทั้งขาดแคลนทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ อาทิ การพัฒนาด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ด้านการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ เป็นต้น

การประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะ
การประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะ

ทั้งนี้ “โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร” แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร” เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มและเลือกกิจกรรมการเกษตรตามความต้องการของชุมชน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยการเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการสำคัญของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การจัดทำแผนธุรกิจการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการขับเคลื่อนประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยพื้นที่ สสก.1 มีเป้าหมายเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฯ จำนวน 950 ชุมชน เกษตรกรกว่า 190,000 ราย(เฉลี่ย 200 ราย/ชุมชน) ซึ่งเป็นเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต่อเนื่องคือ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 25 ราย โดยจะต้องมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 ราย ร่วมเป็นสมาชิกภายในกลุ่มด้วย ร่วมกันจัดทำโครงการของชุมชน เสนอขอรับการสนับสนุนผ่านคณะกรรมการฯ ระดับต่างๆ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มเกษตรกร ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาทต่อชุมชน เป็นเงิน 285,000,000  บาท เพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการตามความต้องการของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้สมาชิกของชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรต่อไปได้อย่างยั่งยืนสสก.1 จ.ชัยนาท เดินหน้า “สร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร”

“ขณะนี้สสก.1 จ.ชัยนาท ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส รวดเร็วและคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญและมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษรับผิดชอบในแต่ละจังหวัด คอยเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของชุมชน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 โครงการที่เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยฯ และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านทุกแห่ง”  นายไพศาล  กล่าว

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated