ไทยนิยมยั่งยืน ทั่วประเทศ
ไทยนิยมยั่งยืน ทั่วประเทศ

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้กำหนดนโยบายโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้เห็นถึงประโยชน์ของการจดบัญชีทั้งบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และต่อยอดไปจนถึงบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งนำข้อมูลจากบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างวินัยทางการเงิน โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือบ่งชี้

นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ปี 2561 เพื่อดำเนินการอบรมสอนแนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจดบันทึกบัญชี เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี เช่น นำข้อมูลจากบัญชีมาใช้ วางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือบ่งชี้วัดผลการทำอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรในโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. จำนวน 12,910 คน พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ทั่วประเทศจำนวน 50 พื้นที่ 36 จังหวัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อน ไทยนิยมยั่งยืน Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ

โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ อาทิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จํากัด จัดงานรณรงค์การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือนและ ต้นทุนประกอบอาชีพภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ( โครงการไทยนิยมยั่งยืน ) ปี 2561” เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ เพียงพอต่อการยังชีพให้มีความยั่งยืน โดยมีนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลากลางบ้านโสกก่อ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เช่นเดียวกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ที่ดำเนินการจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) แก่เกษตรกรอำเภอชำนิ จำนวน 277 ราย เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน ให้ทราบถึงที่มาของรายรับ รายจ่าย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและ สร้างวินัยทางการเงิน ปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีนายสิน บุญรอดดวง นายกเทศบาลตำบลหนองปล่อง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาหมู่บ้านหนองปล่อง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ในขณะที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ปี 2561 เพื่อดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของ คทช. ให้สามารถจดบันทึกบัญชีได้ แะสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีภูมิคุ้มกันด้านบัญชีมีวินัยทางการเงินควบคู่กัน การดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวคำมูล ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรม 38 คนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อน ไทยนิยมยั่งยืน Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน) ปี 2561 เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน) ให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ได้รับทราบ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน, บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ” นายโอภาส กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated