เบทาโกร ผลักดัน Your Voice, We Care ยกระดับมาตรฐานแรงงานในฟาร์มไก่สู่ความยั่งยืน

เครือเบทาโกร จัดสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงานในฟาร์มไก่ประกัน ซึ่งเป็นเกษตรกรคู่สัญญาของเครือเบทาโกรจากจังหวัดต่างๆ ผู้บริหาร นักวิชาการจากเครือเบทาโกร และสถาบันอิสราเข้าร่วม เพื่อรับฟังข้อมูล สร้างความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานในฟาร์มไก่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมผลักดัน Your Voice, We Care” อีกหนึ่งช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนจากแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยในสถานประกอบการ

นายสมศักดิ์ บุญลาภ (สูทดำ) ร่วมถ่ายรูปกับนายมาร์ค เทย์เลอร์  (เสื้อขาว) ในงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน”
นายสมศักดิ์ บุญลาภ (สูทดำ) ร่วมถ่ายรูปกับนายมาร์ค เทย์เลอร์ (เสื้อขาว) ในงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน”

นายสมศักดิ์ บุญลาภ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร กล่าวว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมการส่งออกเนื้อไก่ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้และกำไรที่ดีให้กับภาคปศุสัตว์ไทย ปัจจุบัน ลูกค้าในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับที่มาของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพของสินค้าในทุกกระบวนการผลิต มากไปกว่านั้นคือการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะเรื่องสภาพการจ้างงานและการจัดการด้านแรงงานใน ซัพพลายเชน (Supply Chain) เครือเบทาโกรให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคน จึงมุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารจัดการและมาตรฐานแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับสถาบันอิสรา จัดทำโครงการ Your Voice, We Care” การรับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาด้านแรงงานในระยะยาว

บรรยากาศการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน”
บรรยากาศการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน”

 “เบทาโกรเริ่มโครงการ Your Voice, We Care กับพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตเนื้อไก่ สำหรับปีนี้ จึงขยายสู่ฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรคู่สัญญา เพราะฟาร์มคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตที่สำคัญ เบทาโกร มีนโยบายด้านแรงงานที่ยึดปฏิบัติ คือ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ของภาครัฐ และ มาตรฐานแรงงานเบทาโกร (BETAGRO Labor Standard: BLS) ซึ่งกำหนดใช้ทุกบริษัทในเครือและขยายไปสู่ผู้ผลิตในซัพพลายเชน ดังนั้น เจ้าของฟาร์มและคนงานในฟาร์ม ซึ่งมีวัฒนธรมและภาษาที่แตกต่างกัน มีการเรียนรู้ระหว่างกัน ลดช่องว่างระหว่างกัน เกิดความเข้าใจกัน นโยบายดังกล่าวจะสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พนักงานทุกระดับได้รับการดูแลที่ดี นอกจากนี้ การบริหารจัดการด้านแรงงานจะไม่ใช่อยู่แค่ฟาร์มเพราะห่วงโซ่การผลิตอาหารเป็นห่วงโซ่ที่ยาว การผลักดันให้ทุกสถานประกอบกิจการนำมาตรฐานด้านแรงงานไปปฏิบัติ จะทำให้เป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน  ที่ดี นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานแรงงานของภาคอุตสาหกรรมไก่ไทย” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ บุญลาภ และนายมาร์ค เทย์เลอร์ ร่วมถ่ายรูปในงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน”
นายสมศักดิ์ บุญลาภ และนายมาร์ค เทย์เลอร์ ร่วมถ่ายรูปในงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน”

นายมาร์ค เทย์เลอร์ Director of Strategy & Global Partnerships สถาบันอิสรา กล่าวว่า อิสรามีประสบการณ์การทำงานกับฟาร์มไก่ และทราบดีว่ามีอุปสรรคและปัญหาหลายด้านที่ทั้งเจ้าของฟาร์มและแรงงานต้องเผชิญ เนื่องจากลักษณะการทำงานในฟาร์มไก่ มีความแตกต่างจากการทำงานในโรงงาน ทำให้ชั่วโมงการทำงาน ระบบการจ่ายค่าจ้าง วันทำงาน วันหยุด แตกต่างจากระบบการทำงานที่ปฏิบัติใช้ในโรงงานทั่วไป นอกจากนี้ อิสรายังช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการหาแรงงาน และช่วยทำความเข้าใจกับแรงงานตั้งแต่ประเทศ ต้นทางก่อนเดินทางมาประเทศไทย สิ่งสำคัญคือ มีช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนที่แรงงานสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ได้แก่ สายด่วน 24 ชั่วโมงที่รองรับการใช้งานหลายภาษา แอพพลิเคชั่น Golden Dreams ผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงช่องทางการรับส่งข้อความส่วนตัวอื่นๆ เช่น LINE Viber และ Facebook Messenger เป็นต้น ช่องทางเหล่านี้จะช่วยให้แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย สามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยตรงถึงสถาบันอิสรา ซึ่งร่วมกับเครือเบทาโกร เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ยกระดับสภาพการทำงานของแรงงาน และเสริมความแข็งแกร่งในการผลิตให้กับเจ้าของฟาร์ม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated