เกษตรยะลามอบ
เกษตรยะลา มอบปัจจัยการผลิต สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร แก้ปัญหาราคายางต่ำ

วันนี้ (3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในงานมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางสร้างรายได้เสริมแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561บุคคลเป้าหมายเป็นเกษตรกรของอำเภอเมืองยะลา จำนวน 130 ราย รับปัจจัยการผลิต เป็นต้นพันธุ์ผักเหลียง จำนวน 2,600 ต้น โดยมี นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นางสมใจ ทองวิเศษ เกษตรอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในงานมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในงานมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อรับสมัครเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการ
  2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ผักเหลียง และสละอินโด
  4. กำกับดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำเรื่องการทำเกษตรในสวนยางพารา
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการรวมกลุ่มตามหลักของสหกรณ์ แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  6. การส่งเสริมระบบการตลาดที่เป็นธรรม

    นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิต เป็นต้นพันธุ์ผักเหลียง แก่เกษตรกร
    นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิต เป็นต้นพันธุ์ผักเหลียง แก่เกษตรกร

ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,024 ราย ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นต้นพันธุ์ผักเหลียง จำนวน 18,080 ต้น และต้นพันธุ์สละอินโด จำนวน 1,200 ต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตการแปรรูปอาหารคาว-หวานนานาชนิดจากผักเหลียง เช่น ผักเหลียงผัดไข่ ห่อหมกผักเหลียง ผักเหลียงต้มกะทิ ผักเหลียงลวกจิ้มน้ำพริก ผักเหลียงชุบแป้งทอด และขนมมือเละใบเหลียง

ผักเหลียงผัดไข่
ผักเหลียงผัดไข่
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated