อธิบดีกรมชลประทาน นำทัพสื่อมวลชนบุกกรุงเก่าตรวจโครงการไทยนิยมยั่งยืน เน้นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรไปพร้อม ๆ กับจ้างงานกระจายรายได้ในพื้นที่ โดยยึดหลักปรับทุกข์ผูกมิตรเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้นำสื่อมวลชนออกตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2 แห่ง ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย บ้านบ่อตาโล่ หมู่ 3 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย และบ้านบึงบัว ต.นครหลวง อ.นครหลวง เพื่อติดตามความคืบหน้าและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและสนองนโยบายของรัฐบาล 4 เป้าหมาย คือ 1.ต้องทำให้เกิดการจ้างแรงงาน 2.ส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ 3.พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.พัฒนาฯ ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัย

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (เสื้อน้ำเงิน) นำสื่อมวลชนออกตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2 แห่ง ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (เสื้อน้ำเงิน) นำสื่อมวลชนออกตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2 แห่ง ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

“เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตอบโจทย์ความต้องการประชาชน กรมชลประทานจึงให้เจ้าหน้าที่ยึดแนวทาง ปรับทุกข์ผูกมิตร โดยจัดประชุมชี้แจงนโยบายของกรมชลประทานให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ 10,293 ครั้ง พร้อมกับลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีก 11,532 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว กรมชลประทานได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ เป็นเมนูให้ประชาชนพิจารณา ส่วนใหญ่ตรงกับความต้องการของประชาชน และมีบางส่วนที่ประชาชนร้องขอโครงการเพิ่มเติม ซึ่งกรมชลประทานได้รับมาดำเนินการแล้ว”นายทองเปลว กล่าว

นายทองเปลว กองจันทร์ กำลังให้ความสนใจ และรับฟังปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
นายทองเปลว กองจันทร์ กำลังให้ความสนใจ และรับฟังปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่บ้านบ่อตาโล่ หมู่ 3 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มจากการเปิดเวทีรับฟังความต้องการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ประชาชนได้ร้องขอให้กรมชลประทานขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองซอย 4 ขวา ความยาว 15.57 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ต.ลำตาเสา ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย และ ต.บ้านสร้าง ต.สามเรือน ต.ตลิ่งชัน ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน มีพื้นที่เกษตรกรรมได้ประโยชน์ 13,294 ไร่

นายทองเปลว กองจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจปัญหาคลองตื้นเขิน เนื่องจากปัญหาวัชพืช
นายทองเปลว กองจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจปัญหาคลองตื้นเขิน เนื่องจากปัญหาวัชพืช

ก่อนหน้านี้ประชาชนประสบปัญหาวัชพืชขวางทางน้ำและคลองตื้นเขิน ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคและเพาะปลูก หลังจากรับทราบความต้องการแล้วทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จึงจ้างแรงงานประชาชนพร้อมนำรถแมคโคมาขุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษายนนี้ ใช้งบประมาณ 5 แสนบาท ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประชาชนมีรายได้จากการจ้างแรงงาน มีน้ำใช้ในการเกษตรกรอย่างเพียงพอและได้รับการแก้ปัญหารวดเร็วทันความต้องการอีกโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จจากการประชุมปรับทุกข์ผูกมิตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  อยู่ในพื้นที่บ้านบึงบัว หมู่ 9 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนต้องการให้กรมชลประทานส่งน้ำเข้าคลองซอย 1 ขวาเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเกษตรกร 70 รายรวมตัวกันทำนาแปลงใหญ่ 1,648.50 ไร่ เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพข้าวพันธุ์ แต่คลองซอย 1 ขวาประสบปัญหาพื้นคลองที่ดาดคอนกรีตซึ่งใช้งานมานานเกิดชำรุด เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่จึงเข้าดำเนินการดาดคอนกรีตคลองซอย 1 ขวาเมื่อวันที่ 1 เมษายน ช่วง กม.4+000 ถึง กม.6+000 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

นายทองเปลว กองจันทร์ ร่วมถ่ายรูปกับคณะโครงการไทยนิยมยั่งยืน
นายทองเปลว กองจันทร์ ร่วมถ่ายรูปกับคณะโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ.พระนครศรีอยุธยา

การนำสื่อมวลชนมาร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบครั้งนี้เป็นกลไกการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาลให้เกิดความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการประชาชนมากที่สุด และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกระจายรายได้โดยการจ้างแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรเนื่องจากมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated