ครบ 50 ปี-กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว 5 กิจกรรมยิ่งใหญ่เพื่อเกษตรกรไทย
เปิดตัวกิจกรรม “50 ปี เกษตราภิวัฒน์ 5 ทศวรรษ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี เกษตราภิวัฒน์ 5 ทศวรรษ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร” ณ ลานกิจกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ “50 ปี เกษตราภิวัฒน์  5 ทศวรรษพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร” ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง เดือนตุลาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 5+1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม กิจกรรมการจัดงานรณรงค์เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) กิจกรรมสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ที่จะจัดในวันที่ 30 สิงหาคม- 2 กันยายน 2561

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล (คนพูด) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงาน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล (คนพูด) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงาน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานครบรอบ 50 ปี ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ จาก 5 กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่

 1. กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ เพื่ออบรมความรู้ให้กับเกษตรและผู้ที่สนใจ “1 วัน ทำได้จริง ฟรี” โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ 50 แห่ง เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรกว่า 50 หลักสูตร มีหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรการปลูกพืช หลักสูตรการร้อยมาลัยดอกกล้วยไม้ หลักสูตรการแปรรูปไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่า หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด หลักสูตรการผลิตและการแปรรูปอ้อยคั้นน้ำ หลักสูตรการผลิตน้ำมันตะไคร้หอม เป็นต้น โดยจะช่วงอบรมระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 ปัจจุบัน มีผู้สนใจสมัคร 3,769 ราย* (1 เม.ย.) จากเป้าหมาย 4,190 ราย คิดเป็น 89.95% โดยบางจังหวัดอย่าง บุรีรัมย์ เชียงราย เพชรบุรี มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่ผู้จัดอบรมจะรองรับได้แล้ว แต่ผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เหลือได้อยู่จนกระทั่งถึงวันอบรมตามกำหนดการของหลักสูตรนั้นๆ  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ http://register.doae.go.th/home.php หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินการอบรมโดยตรง 50 แห่งทั่วประเทศ
 2. กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรมีความตั้งใจที่จะรวบรวมเอาพันธุ์พืชพื้นเมือง พันธุ์พืชหายาก พืชเศรษฐกิจประจำถิ่น ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น เป็นอาหาร เป็นยา หรือเป็นไม้ประดับไว้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 50 ศูนย์โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ คือ  หมวด 1 ข้าว-พืชไร่ หมวด 2 ไม้ผล-ไม้ยืนต้น หมวด 3 ไม้ดอก-ไม้ประดับ หมวด 4 พืชผัก-สมุนไพร มีเป้าหมายทั้งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงตัวอย่าง พันธุ์พืชท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ให้ทราบต้นกำเนิดที่มาของพันธุ์พืชต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ประวัติพืช แหล่งพันธุ์ การปลูกและดูแลรักษา รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งฐานพันธุกรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้เป็นฐานในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชนชนในพื้นที่ได้ตระหนักในความสำคัญของพืชนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งบางชนิดเป็นพันธุ์พืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีประโยชน์ในทางต่อยอดธุรกิจ ควรแก่การอนุรักษ์ โดยการรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นครั้งนี้บางศูนย์ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี สำหรับพันธุ์พืชที่นำมาจัดแสดง เช่น ชมพู่สายรุ้ง  สับปะรดห้วยมุ่น ส้มปี๊ด ทุเรียนกระจิบ ส้มโอท่าข่อย ฯลฯ
 1. กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาโดยตลอดควบคู่กับ การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ตามภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดตัว Application “เกษตรเช็คอิน” ศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ทั่วประเทศ ตัวอย่างเช่น เส้นทางการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ จาก จ.สมุทรสงคราม และเส้นทางการท่องเที่ยวศูนย์ผึ้ง จ.จันทบุรี
 2. กิจกรรมการจัดงานรณรงค์เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) นับเป็นกิจกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมการเกษตร ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในวาระครบรอบ 50 ปีได้วางแนวทางในการส่งเสริมไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านระบบ T&V system จนทำให้ 9 พืชเศรษฐกิจหลักนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ ลำไย, มะม่วง, มะพร้าว, ทุเรียน, มังคุด, ปาล์มน้ำมัน, กล้วยไม้, ข้าว, มันสำปะหลัง โดยเฉพาะ กล้วยไม้
 3. กิจกรรมสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในวาระที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี จึงจัดระดมทุนเพื่อสร้างอาคารในกิจกรรมชื่อ “สืบสานปณิธานเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน” เพื่อเป็นถือเป็นการปรับปรุงแปลงเกษตรและวางแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารกลางวันด้วย และใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติให้กับครู นักเรียน รวมทั้งการจัดการผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกาแปรรูปสมุนไพร
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกาแปรรูปสมุนไพร

สำหรับโครงการได้คัดเลือกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ บ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย บ้านใหม่การบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ความสนใจกับการบรรยายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ความสนใจกับการบรรยายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร มาครบ 50 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมการเกษตรมาอย่างยาวนานและเคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอด ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมาย ซึ่งเป้าหมายหลัก ยังต้องเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.-

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เยี่ยมชมบูธการเลี่ยงผึ้ง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เยี่ยมชมบูธการเลี่ยงผึ้ง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated