สศก. ชี้ดัชนีเกษตร Q1 ขยายตัว “ข้าวเปลือก-มัน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” สร้างรายได้เกษตรกร

สศก. เผย ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาและรายได้ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ระบุ ไตรมาส 1 กลุ่มสินค้าข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยสร้างรายได้เกษตรกร อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าทั้งปี 61 ดัชนีรายได้ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากการขับเคลื่อนนโยบายภาคเกษตร ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร โดยวัดจากดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้เกษตรกร โดยผลการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม 2561) ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 พบว่า

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 138 สูงกว่า ไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 127 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) โดยดัชนีผลผลิตในหมวดพืชผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หมวดประมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ หมวดปศุสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ตามลำดับ

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 126 ลดลงจาก ไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 146 (ลดลงร้อยละ 13) โดยดัชนีราคาในหมวดพืชผล ลดลงร้อยละ 14 หมวดประมง ลดลงร้อยละ 13 และ หมวดปศุสัตว์ ลดลงร้อยละ 11 ตามลำดับ

ดัชนีรายได้เกษตรกร ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 175 ลดลงจาก ไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 186 (ลดลงร้อยละ 6) โดยดัชนีรายได้เกษตรกรในหมวดปศุสัตว์ ลดลง 9  หมวดประมง ลดลงร้อยละ 8 และ หมวดพืชผล ลดลงร้อยละ 5 ตามลำดับ

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า เมื่อพิจารณากลุ่มสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยสินค้าพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มพืชผักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 โดยสินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้น ไก่แก่ กระเทียม และมันฝรั่ง ซึ่งรายได้เกษตรกรในกลุ่มสินค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาราคาที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง ผลผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกและเก็บสต็อก จึงให้ราคามันสำปะหลังโดยเฉลี่ย ไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ไตรมาส 1 ปี 2560) รวมถึง สินค้าข้าว ซึ่งได้มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 ส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% โดยเฉลี่ยไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้ภาพรวมรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ

ค่าดัชนี

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

Q1/2560 Q1 /2561
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 127.46 138.00 8.27
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 146.34 126.88 -13.30
ดัชนีรายได้เกษตรกร 186.52 175.09 -6.13
  • ที่มา: ศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  • หมายเหตุ: * ข้อมูลเบื้องต้น ณ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จากนโยบายสำคัญ อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map และการบูรณาการร่วมในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเน้นการดำเนินการเป็นทีมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้ครบทุกด้าน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางที่ดีขึ้น อันเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร และหากสภาพอากาศและปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร จะยิ่งส่งผลดีต่อดัชนีรายได้ภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated