ม.เกษตรฯ “ปั้นทายาทเกษตรกร 4.0” เชื่อมโรงเรียน ชุมชน เติมความรู้สมัยใหม่
ม.เกษตรฯ “ปั้นทายาทเกษตรกร 4.0” เชื่อมโรงเรียน ชุมชน เติมความรู้สมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรเดินหน้า พัฒนาทายาทเกษตรกร ยึดโรงเรียน ชุมชน หวังสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย เสริมอาชีพและรายได้สู่ความยั่งยืน…

รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน และ อ.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มาร่วมกันเติมความรู้
รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน และ อ.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มาร่วมกันเติมความรู้…

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ครู เกษตรกร และทายาทเกษตรกร เรื่อง “ระบบเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ที่ชุมชน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการเข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา ผสมผสานกับองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดินรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

บรรยากาศการอบรบ
บรรยากาศการอบรบ

รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรฯ กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการในเขตพื้นที่ดังกล่าวว่าได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนหมู่ 10 และหมู่ 11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยาหมู่16 และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่ทายาทเกษตรกรด้านการทำเกษตรปลอดภัย อบรมการทำเตาไบโอชาร์ซึ่งสามารถนำถ่านไบโอชาร์ที่ได้จากการเผาไหม้มาปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนี้ยังได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว แปลงปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 และโรงเพาะเห็ดนางรมดำให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อผลในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ ทำให้มีความมั่นคง สันติสุข และยั่งยืนในอนาคต

โรงเรือนเพาะเห็ดนางรมดำ
โรงเรือนเพาะเห็ดนางรมดำ
อาจารย์อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผอ.โรงเรียนเรียนศาลาตึกวิทยา โชว์ผักที่ปลูก...
อาจารย์อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผอ.โรงเรียนเรียนศาลาตึกวิทยา โชว์ผักที่ปลูก…โดยเมล็ดพันธุ์ผักได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด ซึ่งมีคุณศมาพร หลากสุขถม  (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  เป็นตัวแทนมาร่วมในโอกาสนี้ด้วย

“พื้นที่บริเวณนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อน รับจ้างกรีดข้าวโพด เลี้ยงโคนม ทำไร่อ้อย และกระชาย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ชุมชนร่วมกันจึงได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ซึ่งเป็นข้าวโพดพันธุ์ไม่ถอดยอด มีรสชาติหวานอร่อย ใบนิ่ม เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากการปฏิบัติจริง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจึงได้จัดทำแปลงทดสอบเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของพันธุ์ วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ชุมชน” รศ.ชูเกียรติ กล่าว

ผศ.ดร.สุรพล  จันทราปัตย์ กับทางยาทเกษตรกร 4.0
ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ กับทายาทเกษตรกร 4.0

ผศ.ดร.สุรพล  จันทราปัตย์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฯ  กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 การเกษตรเป็นเรื่องสำคัญมาก และต้องมุ่งไปสู่อาหารเพื่อสุขภาพด้วย ซึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นเราต้องร่วมผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่และ ทายาทเกษตรกร โดยมีวิถีเกษตรเป็นฐานใช้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในชุมชน เรื่อง“ระบบเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สัมภาษณ์ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ จาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องข้าวโพดฟักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3
ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ จาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องข้าวโพดฟักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อสร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางและลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

ให้ความรู้เรื่องการทำเตาไบโอชาร์ ซึ่งสามารถนำถ่านไบโอชาร์ที่ได้จากการเผาไหม้มาปรับปรุงบำรุงดิน
ให้ความรู้เรื่องการทำเตาไบโอชาร์ ซึ่งสามารถนำถ่านไบโอชาร์ที่ได้จากการเผาไหม้มาปรับปรุงบำรุงดิน

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated