ม.เกษตรจับมือ อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ม.เกษตรร่วมลงนามกับบริษัทอินทรี อีโค ไซเคิลตรวจสอบ และควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามกับ นายอมรศักดิ์ โตรส นายวินเซน อาลอยซีอุส และนายปกครอง มีจินดา ผู้บริหารบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือ
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือ

ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมกันนำองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร เครื่องมือการวิจัยพัฒนาและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมาประยุกต์ปฏิบัติ เพื่อช่วยสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานตามกฎกระทรวงการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีที่มีนัยสำคัญต่อการเฝ้าระวัง,การบ่งชี้ตำแหน่งพื้นที่ภายในบริเวณโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ,ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ,การให้คำปรึกษาวิธีการบำบัดและฟื้นฟูการปนเปื้อน ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม หรือประมาณโรงงาน 5,000 แห่งที่ต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาการปนเปื้อนพื้นที่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี นับจากวันลงนาม นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกที่มีการนำร่องเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมในการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated