ชุมชนบ้านหนองพยอม โคราชเจ๋ง! ซีพีเอฟหนุนรวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้ยั่งยืน
ชาวบ้านชุมชนบ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในชุมชน โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มของซีพีเอฟ ทำให้มีอาชีพและรายได้ยั่งยืน

ชุมชนบ้านหนองพยอม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ผนึกความเข้มแข็งรวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้เสริม ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้  

คุณวชิราภรณ์ วิจิตรจินดา ผู้บริหารซีพีเอฟ โชว์ผลิตภัณฑ์ขนม
คุณวชิราภรณ์ วิจิตรจินดา (คนขวา) ผู้บริหารซีพีเอฟ โชว์ผลิตภัณฑ์ขนม…ผลิตภัณฑ์ทำรายได้เดือนละ 20,000 บาท

นางวชิราภรณ์ วิจิตรจินดา รองกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยืน สายธุรกิจไก่เนื้อซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” มาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านหนองพยอม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชาวชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอาชีพทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ. นครราชสีมา ของซีพีเอฟ เข้าไปดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งชุมชนมีการตั้งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริม โดยมีพนักงานของซีพีเอฟเข้าไปให้ความรู้ อาทิ การทำอาหาร ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจในการผลิตสินค้าว่ามีช่องทางจำหน่าย นอกจากนี้ ได้เข้าไปปรับปรุงระบบประปาชุมชนที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค

สื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจเตาอบแบบโบราณที่ใช้ทำขนมบ้าบิ่นของคุณสมพิศ สอนพระอินทร์
สื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจเตาอบแบบโบราณที่ใช้ทำขนมบ้าบิ่นของคุณสมพิศ สอนพระอินทร์

ล่าสุด เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงต่อยอดของโครงการฯ ซีพีเอฟใช้ขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นธุรกิจอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาขนมไทยพื้นบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดเป็นอาชีพถาวรของชาวชุมชน โดยเข้าไปพัฒนา ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนยกระดับการทำขนมไทยจนสามารถขายให้แก่นอกชุมชน ขายให้โรงงาน ใช้รับรองแขกหรือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คนในชุมชนกลุ่มทำขนมไทย มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 240,000 บาท ต่อปี

คุณปราณีต พันธ์สระน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองพยอม...ในฐานะประธานกลุ่มได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ยังกับว่าเป็นรัฐมนตรีเลยวันนี้
คุณปราณีต พันธ์สระน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองพยอม…ในฐานะประธานกลุ่มได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ยังกับว่าเป็นรัฐมนตรีเลยวันนี้

นางปราณีต พันธ์สระน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา กล่าวว่า  ชาวบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี จากการที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริม อาทิ กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มจักสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีความเป็นอยู่และมีความสุขมากขึ้น เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ มีรายได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ จากแต่ก่อนที่ชาวชุมชนอาศัยรายได้จากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพยอม ยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น และหน่วยงาน เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย

คนกลางคือกำนันสุวรรณ โด่กระโทก กับอีกคนคือรองนายก อบตลุงเขว้า กำลังชื่นชมผลงานจักสานทำไม้กวาดของลุงพัฒน์ เยี่ยมโคก ผู้อาวุโสแห่งชุมชนวัย 91 ปี
คนกลางคือกำนันสุวรรณ โด่กระโทก กับอีกคนคือรองนายก อบต.ลุงเขว้า กำลังชื่นชมผลงานทำไม้กวาดของลุงพัฒน์ เยี่ยมโคก ผู้อาวุโสแห่งชุมชนวัย 91 ปี
ผักปลอดสารพิษอีกผลผลิตที่หล่อเลี้ยงชุมชน
ผักปลอดสารพิษอีกผลผลิตที่หล่อเลี้ยงชุมชน
หน้าชื่นตามานกันถ้วนหน้า เพราะผลผลิตมีตลาดชัดเจน
หน้าชื่นตามานกันถ้วนหน้า เพราะผลผลิตมีตลาดชัดเจน

“แต่ก่อนคนในชุมชนมีรายได้ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว หลังจากที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของระบบน้ำประปา มีระบบกรองน้ำ ทำให้คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่ใสสะอาด ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของชุมชน ถือว่าชุมชนบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองพยอมกล่าว

ชาวบ้านชุมชนหนองพยอมบอกว่าผ่านไปมาโคราช อย่าลืมแวะมาเที่ยวชุมชนของเรา
ชาวบ้านชุมชนหนองพยอมบอกว่าผ่านไปมาโคราช อย่าลืมแวะมาเที่ยวชุมชนของเรา

ทั้งนี้ ซีพีเอฟดำเนินทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” ซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา เป็นโครงการในเสาหลักด้าน “สังคมพึ่งตน” ที่เน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้น การจัดหาสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated