พิธีลงนามเปิดตลาดอาหารสัตว์ ไทย-เกาหลีใต้
พิธีลงนามเปิดตลาดอาหารสัตว์ ไทย-เกาหลีใต้

เปิดประตูการค้าไทย-เกาหลีใต้อย่างสมบูรณ์ เมื่อสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (TFMA) และสมาคมส่วนผสมอาหารสัตว์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (KFIA) ได้ข้อสรุปของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศที่เริ่มต้นขึ้นที่งานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจปศุสัตว์นานาชาติ หรืองาน VIV Asia เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา จากการพบปะกันในครั้งนั้นได้นำมาสู่การต่อยอดธุรกิจอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเปิดการค้าด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ผ่านงาน VICTAM ASIA 2018 อีกหนึ่งงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ที่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสองผู้จัดงานแสดงสินค้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้เริ่มต้นได้อย่างสวยงาม ส่งผลในการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมเปิดประตูการค้าสำหรับตลาดปศุสัตว์ไทย-เกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์จนะกุล  นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยลงนามร่วมกับคุณปาร์ค เฮ ซอง ประธานสมาคมส่วนผสมอาหารสัตว์แห่งประเทศเกาหลีใต้
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์จนะกุล (คนซ้าย) ลงนามร่วมกับคุณปาร์ค เฮ ซอง (คนขวา)

สาระสำคัญของการลงบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เกี่ยวกับการค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารสัตว์และวัตถุดิบระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ นี่คือก้าวที่สำคัญของสองสมาคมชั้นนำในภาควัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อเริ่มต้นเป็นประตูสู่การค้าใหม่และเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงทั้งสองประเทศ ทั้งสองสมาคมมีความเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งสองสมาคม จากจุดเริ่มต้นที่นำมาสู่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ ทั้งสองสมาคมแสดงให้เห็นว่างานแสดงสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์ในประเทศไทยเป็นเวทีเจรจาการค้าที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการปรับปรุงอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์ในเอเชียต่อไป

คุณเฮงค์ แวน เดอบัน (สูทเทา) รักษาการผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้คำปรึกษา
คุณเฮงค์ แวน เดอบัน (สูทเทา) รักษาการผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้คำปรึกษา

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (TFMA) เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคปศุสัตว์ในประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเริ่มต้นจากการเป็นกลุ่มและจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ในฐานะสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 วัตถุประสงค์หลักของ สมาคมคือการช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ปัญหาที่มีผลต่อธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ในปี 2557 TFMA มีสมาชิกทั้งหมด 53 ราย และมีกรรมการอยู่ 17 ราย ซึ่งทางสมาคมมีพันธกิจหลักในการเอื้อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิก โดยมีการปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศของ มุ่งมั่นในการสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลสำหรับภาคปศุสัตว์ของไทยเพื่อให้ธุรกิจนี้มีความเข้มแข็งและมีส่งผลดีตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศ

คุณปนัดดา อรรถโกวิท มอบของที่ระลึกให้กับคุณพรศิลป์ พัชรินทร์จนะกุล
คุณปนัดดา อรรถโกวิท มอบของที่ระลึกให้กับคุณพรศิลป์ พัชรินทร์จนะกุล

ในส่วนของสมาคมส่วนผสมอาหารสัตว์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (KFIA) เป็นสมาคมชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทสมาชิก และยังมีการปรับปรุงระบบการจัดการอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกโดยการดำเนินมาตรการที่จำเป็น อาทิ การยกเลิกกฎระเบียบ และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งสมาคมส่วนผสมอาหารสัตว์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (KFIA) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ในนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมและเปิดประตูการค้านานาชาติให้สำเร็จตามพันธกิจขององค์กรในระหว่างการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (TFMA) และ นายปาร์ค เฮ ซอง ประธานสมาคมส่วนผสมอาหารสัตว์แห่งประเทศเกาหลี (KFIA) เผยว่า “วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจนี้คือ การส่งเสริมการพัฒนา การกระจายความหลากหลายของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางการค้า ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของทั้งสองสมาคม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป ความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมของตลาด การเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับประเทศไทยและเกาหลีใต้ต่อไป ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากปราศจากความร่วมมือของสองผู้จัดงานทั้ง งาน VIV Asia  และ งาน VICTAM ASIA ซึ่งได้ช่วยประสานงานกันอย่างพร้อมเพรียงและนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้”

คุณปนัดดา อรรถโกวิท มอบของที่ระลึกคุณปาร์ค เฮ ซอง
คุณปนัดดา อรรถโกวิท มอบของที่ระลึกคุณปาร์ค เฮ ซอง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated