กรมส่งเสริมการเกษตร “จัดทัพใหญ่” เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนโยบายสำคัญของ กระทรวงฯ (Agenda Based) และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Area Based) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation-COO) มีเกษตรจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) มีเกษตรอำเภอ ทั้งหมดจะเป็น “ทีมเกษตรและสหกรณ์” ในพื้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัด เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยจะต้องให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ และทีมงานทั้งหมดมีความพร้อม เพราะถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ยึดหลัก ต่อ-เติม-แต่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนโยบายสำคัญ ทั้ง 15 เรื่องได้แก่

 1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 3. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
 4. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) โดย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน
 5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 6. เกษตรอินทรีย์ โดย กรมวิชาการเกษตร
 7. ตลาดสินค้าเกษตร โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 8. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดย กรมการข้าว
 10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย กรมชลประทาน
 11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
 12. ธนาคารสินค้าเกษตร
 13. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
 14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
 15. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกรมประมง
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

  บรรยากาศการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
  บรรยากาศการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

“นโยบายสำคัญทั้งหมด ทีมเกษตรฯ จะต้องทำความเข้าใจจากเจ้าของโครงการโดยตรง เพราะจะทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างตรงเป้าหมาย รวมทั้งการประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลทุกระยะ เพื่อให้นโยบายและการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ ตรงถึงเกษตรกรมากที่สุด” อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated