นครพนม ถ่ายทอดความรู้ลดต้นทุนการผลิต เตรียมก้าวสู่ “มหานครแห่งไบโอชาร์”
ถ่ายทอดความรู้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

จากที่ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครพนมประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีเป็นจำนวนมากที่ต้องประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีที่ต้องนำมาใส่ยังแปลงปลูกพืช เนื่องจากดินมีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีการใช้ประโยชน์จากดินที่ไม่ถูกวิธี และต้องนำเอาสารเคมีเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรได้มีปุ๋ยในการปรับปรุงบำรุงดินไว้ใช้งาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มีโครงการส่งเสริมการใช้ถ่านไบโอชาร์ (biochar) ขึ้น สำหรับไบโอชาร์ (biochar) เป็นถ่านชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวล เช่น วัสดุทางการเกษตรต่างๆ มีคุณสมบัติแตกต่างจากถ่านทั่วไปที่เน้นใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินเป็นหลัก เนื่องจากมีรูพรุนสูง ช่วยในการปรับสภาพของดิน ทั้งการอุ้มน้ำ การระบายอากาศ ช่วยในการดูดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ลดความเป็นกรดด่างของดิน และที่สำคัญคือเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชในดินที่สำคัญช่วยดูดซับธาตุอาหารที่มีประจุบวกทำให้มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างช้า ๆทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมเกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมเกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตไบโอชาร์ เป็นการผลิตที่ใช้กระบวนการ Pyrolysis ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือผ่านความร้องโดยไม่ใช้ออกซิเจน โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 500 – 700 องศาเซลเซียส ผลผลิตที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับถ่านทั่วไป แต่จะมีน้ำหนักที่เบา มีความเป็นมันเงาและคงสภาพของวัสดุที่เผาได้มากกว่า กระบวนการเผาไบโอชาร์จะสามารถกักเก็บคาร์บอน

โดยเมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงได้จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมขึ้น โดยมีนายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม และมีตัวแทนเกษตรกรจำนวน 500 คน จาก 12 อำเภอเข้ารับการอบรม

พิธีเปิดการอบรม และมีตัวแทนเกษตรกรจำนวน 500 คน จาก 12 อำเภอเข้ารับการอบรม
พิธีเปิดการอบรม และมีตัวแทนเกษตรกรจำนวน 500 คน จาก 12 อำเภอเข้ารับการอบรม

นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า องค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการจัดอบรม จะเน้นให้ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบครบวงจร ผ่านทีมวิทยากรที่เป็น กลุ่ม Young Smart Farmer ของจังหวัดนครพนม เริ่มตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับถ่านไบโอชาร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเตาเผาถ่านไบโอชาร์ การผลิตถ่านไบโอชาร์ การนำถ่านไบโอชาร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร และผลที่ได้รับจากถ่านไบโอชาร์

เจ้าหน้าที่สาธิตการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรต่างๆ
เจ้าหน้าที่สาธิตการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

“ ทั้งนี้ ในปี 2561 จังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญและเน้นในการพัฒนาและการผลิตในภาคการเกษตรที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตพืช และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้เกษตกรกรนำไบโอชาร์ไปหมักร่วมกับปุ๋ยคอกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีให้ดีขึ้น และเป้าหมายต่อไปหลังจากนี้จังหวัดนครพนมยังเตรียมผลักดันสู่การเป็น มหานครแห่งไบโอชาร์ อีกด้วย” เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวทิ้งท้าย

นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม ชี้การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรต่างๆ
นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม ชี้การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรต่างๆ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated