เทสโก้ โลตัส สนับสนุนงบฯ พัฒนาไก่งวง สานต่อโครงการประชารัฐ “ตลาดนำการผลิต”
เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง จังหวัดมหาสารคาม

เทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง จังหวัดมหาสารคาม มอบงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐานระดับ GMP ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไก่งวงชำแหละแล้วและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปในอนาคต

นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์
นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส

 นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร โดยในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อไก่งวงตรงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่ดีให้เกษตรกร นอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังให้การสนับสนุนเกษตรกรในด้านอื่นๆ รวมถึง การวางแผนการผลิตร่วมกัน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยมุ่งเน้นแนวทาง “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานภายใต้กรอบการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศ ในปีนี้เทสโก้โลตัสจึงได้สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐาน GMP โดยงบประมาณในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไก่งวง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารโรงงานชำแหละแปรรูปไก่งวง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถชำแหละไก่งวงภายในสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และช่วยลดการเคลื่อนย้ายไก่งวงที่มีชีวิตออกนอกพื้นที่ ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด”

เทสโก้ โลตัส มอบงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐานระดับ GMP
เทสโก้ โลตัส มอบงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐานระดับ GMP

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มแปลงใหญ่ไก่งวง จังหวัดมหาสารคาม และเทสโก้ โลตัส ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่งวงประชารัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่งวง ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานครบวงจร ครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิตระดับต้นน้ำ ด้านการผลิตระดับกลางน้ำ และด้านการผลิตระดับปลายน้ำและการตลาด โดยที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อไก่งวงประชารัฐ จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วประเทศผ่านทั้งทางสาขาต่างๆ และช่องทางออนไลน์

นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ (เสื้อขาว)ร่วมถ่ายรูปกับคณะปศุสัตว์และทีมงานเทสโก้ โลตัส
นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ (เสื้อขาว)ร่วมถ่ายรูปกับคณะปศุสัตว์และทีมงานเทสโก้ โลตัส
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง จัดเตรียมอาหารเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง จัดเตรียมอาหารเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated