เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ) ได้มีคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ถึงปลัดเกษตรฯ อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าระดับกรม/ผู้ตรวจราชการทุกเขตและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง เรื่อง การเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และแจ้งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ทุกจังหวัดให้รับทราบด้วย

ประเด็นสำคัญ นอกจากเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งโดยให้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. ทุกหน่วยงานลงไปร่วมกันในการดูแลเกษตรกรในระบบเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ยังมีเรื่องของยางพาราที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้ ในทำนองว่าให้โค่นต้นยางทิ้งเพื่อทำเกษตรกรรมใหม่ทดแทน ซึ่งในเรื่องในมีรายละเอียดว่า

สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนั้น ขอให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) ได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นหน่วยดำเนินการต่อไป ดังนี้

1 ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางซึ่งมีหลักการรองรับการพัฒนาอาชีพปลูกยางพารา ดังนี้

1.1 การเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ ที่มีตลาดรองรับหรือมีโอกาสที่เกษตรกรจะรายได้มากกว่าการทำสวนยาง

1.2 เกษตรกรที่จะเข้ารวมโครงการ ต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีสวนยางหรือแปลงยางติดกันหรือใกล้เคียงกันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ ๕๐ไร่ขึ้นไป คล้ายหลักการในโครงการเกษตรแปลงใหญ่

1.3 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพทำสวนยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ ตามคำแนะนำของทางราชการนั้น ทางราชการจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดรวมทั้งหาอาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรกรรมใหม่ที่จะขายได้ด้วย

  1. รวบรวมรายชื่อเกษตรกรและจำนวนพื้นที่แปลงสวนยางที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ว่า แต่ละจังหวัดมีจำนวนพื้นที่แปลงใหญ่กี่แปลง แต่ละแปลงมีขนาดพื้นที่กี่ไร่ และกลุ่มเกษตรกรเจ้าสวนยางเหล่านั้นมีการจดทะเบียนกลุ่ม/วิสาหกิจหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated