รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒
การประชุมสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ” ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมอบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จากผู้เข้าร่วมประชุม นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเปลวทอง กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายสู่อนาคต ต้องทำให้สำเร็จผลตรงตามแผนที่วางไว้ คือ

  1. เกษตรกรไทยจะต้องหลุดพ้นจากความยากจน
  2. ต้องพัฒนาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรให้แข็งแรง
  3. เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยู่พอเพียงอย่างทั่วถึงภายในปี 2570
  4. ประเทศไทย สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100% ภายในปี 2565 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

    บรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒
    บรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated