กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดมซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกบินทบทวนประจำปี 61 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง เตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100  ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยได้จัดเตรียมสารฝนหลวงไว้ประมาณ 9,000 ตัน ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี 2561

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงาน

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับ การปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561 ให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัย ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดฝึกบินทบทวนประจำปี โดยนำเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ได้เข้าทำการตรวจซ่อมประจำปีเป็นระยะ 4 เดือนและบินลองเครื่องหลังการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจะถูกกำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับภาคการเกษตร และใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่าง ๆ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั่วทุกภูมิภาคจำนวน 5 ศูนย์ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

การฝึกบินทบทวนเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกภารกิจหนึ่งของนักบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากนักบินจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฝนหลวงฯตลอดทั้งปี เช่น การบินปฏิบัติการฝนหลวงการบินตัดแปรสภาพอากาศ การบินเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง งานบินบริการ และบินสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอการฝึกบินทบทวน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านการบิน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นการฝึกให้นักบินมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นการบินต้องเตรียมพร้อม และต้องสามารถตอบรับแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล , นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน และ นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขณะกำลังเตรียมตัดริบบิ้น

“หลังจากวันนี้ กรมฝนหลวงฯ มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ทั้งนี้ การซ่อมบำรุงอากาศยานถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของภารกิจสำคัญคือการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นเกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ กรมฝนหลวงฯ ได้ได้จัดเตรียมสารฝนหลวงไว้ประมาณ 9,000 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี 2561 รวมถึงการบินสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการปฏิบัติการ ฝนหลวง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เช่น ข้อมูลการปลูกพืชในฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติม

นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นกล่าวเตรียมเปิดงาน

ด้าน นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับการฝึกบินทบทวนประจำปี 2561 ประกอบด้วย การฝึกบินทบทวนเพื่อทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญ ทั้งที่ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ เช่น การบินเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน (Abnormal) การบินท่าทางสำคัญอื่นๆ การฝึกบินการปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งการฝึกบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินเดิม นักบินที่บรรจุใหม่ และนักบินที่ยังไม่เคยทำการบินกับอากาศยานของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรมาก่อน โดยในการดำเนินการฝึกบินทบทวนประจำปีนั้น จะกำหนดให้มีขึ้นในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยพื้นที่ในการฝึกบินสามารถใช้สนามบินต่างๆทั่วประเทศไทย โดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงบินปีก 462 ชั่วโมงบิน จำนวนชั่วโมงบิน เครื่องเฮลิคอปเตอร์ 300 ชั่วโมงบิน รวมทั้งสิ้น 762 ชั่วโมงบิน

เครื่องบิน Cessna Caravan C - 208 ขณะทำการฝึกบิน
เครื่องบิน Cessna Caravan C – 208 ขณะทำการฝึกบิน

เครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการฝึกบินดังต่อไปนี้

  1. เครื่องบิน Cessna Caravan C – 208 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบิน ที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพื้นที่ในการฝึกบิน สามารถใช้สนามต่างๆทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2561
  2. เครื่องบิน CASA C – 212 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยานทหารอากาศกองบิน 46 และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการฝึกบินสามารถฝึกบินไปสนามบินพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
  3. เครื่องบิน CN-234 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยานทหรอากาศกองบิน 46 และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการฝึกบินสามารถฝึกบินไปสนามบินพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15 – 30 มกราคม 2561
  4. เครื่องบิน King Air 350 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยานทหรอากาศกองบิน 46 และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการฝึกบินสามารถฝึกบินไปสนามบินพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 3 – 14 มกราคม 2561
  5. เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ AS 350 , Bell 206 , Bell 407 และ Bell 412 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 31มกราคม – 20 กุมภาพันธ์

“การฝึกบินทบทวนนับว่าเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบินเป็นไปตามมาตรฐานด้านการบิน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นการฝึกให้นักบินมีทักษะแล้วความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นต้องเตรียมความพร้อม และแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ นางสาวมาลินี เน้นย้ำ

นางสาวสร้อยสกุล คุณสุข
นางสาวสร้อยสกุล คุณสุข นักบินหญิงฝนหลวงคนแรก ของสนามบินฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์

ส่วน นางสาวสร้อยสกุล คุณสุข นักบินหญิงฝนหลวงคนแรก ของสนามบินฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เล่าว่า หลังจากเรียนจบปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ได้ไปเรียนต่อเตรียมเป็นนักบินเพิ่มอีก 1 ปี  หรือเรียกสั้นๆว่า “เรียนบิน” จากนั้นเมื่อเห็นว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดโอกาสสมัครนักบิน ตนจึงได้สมัครและสอบมาเรื่อยๆ จนได้รับเรียกตัวจากกรมฝนหลวงฯ ให้เข้ามาทำงาน แม้จะเข้ามาทำงานได้เพียง 5 วัน และยังไม่ได้ปฏิบัติงานขึ้นบินจริง เพราะยังอยู่ระหว่างการฝึก แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาทำอาชีพนักบินที่ความฝันมาตั้งแต่เรียนมัธยม อีกทั้งการทำหน้าที่นักบินฝนหลวงถือได้ว่าเป็นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตามศาสตร์ของพระราชา

“การได้มาเป็นนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกมันเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันทำให้บุคคลภายนอกได้รู้ว่ากรมฝนหลวงฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นนักบิน และไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะทำอาชีพอะไร ทุกคนมีวิธีการแสดงออกการทำความดีในแบบตัวเองนางสาวสร้อยสกุล กล่าวทิ้งท้าย

ภาพหมู่ งานเตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับ การปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561
ภาพหมู่ งานเตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับ การปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated