นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว (คนขวา) กล่าวถึงระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว บางเขน กรุงเทพฯ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงนามส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานที่จัดทำฐานข้อมูล (ประชาชน) ของตนเองตามอำนาจหน้าที่ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล และเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการลงนามว่า การลงนามครั้งนี้มี 2 ฉบับ ประกอบด้วย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งกรมการข้าวจะได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองให้ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองได้

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง (คนซ้าย) และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว (คนขวา) ถ่ายรูปร่วมกันภายในงาน

ทั้งนี้นับเป็นผลดีต่อภารกิจของกรมการข้าว ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว ได้แก่ มาตรฐานข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว อีกทั้ง

ยังได้ดำเนินงานนโยบายภาครัฐที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้าว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561-2562 (ล้านไร่) และโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เมื่อปี 2559 กรมการข้าวได้พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP โดยสามารถแก้ปัญหาลดความซ้ำซ้อน ความไม่ถูกต้องของข้อมูล สามารถควบคุมกำกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจ

ประเมินภายนอกได้ เรียกดูข้อมูลรายงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการออกใบรับรองให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์กับระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวทุกมาตรฐานที่กรมการข้าวให้การรับรองภายในปีงบประมาณ 2562

บรรยากาศผู้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
บรรยากาศผู้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

อย่างไรก็ตามการทำ MOU ครั้งนี้ นอกจากที่กรมการข้าวจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่กรมการปกครองได้รวบรวมเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จะมีข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าวที่ถูกต้อง และสามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือจากเกษตรกรผู้ขอการรับรองฯและประชาชนทั่วไป  อีกทั้งสามารถรับการบริการด้านข้อมูลจากหน่วยงานรัฐได้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว ที่สำคัญทั้ง

กรมการปกครองและกรมการข้าวยังได้ดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐด้านการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated