กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561 เพื่อให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัย ที่จะส่งผลให้ การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฟังบรรยายของเจ้าหน้าที่บ้านงานช่าง
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฟังบรรยายของเจ้าหน้าที่บ้านงานช่าง

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า การซ่อมบำรุงอากาศยานถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะอากาศยานที่มี ความพร้อมสมบูรณ์ จะมีส่วนผลักดันให้ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการตามแผนซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซ่อมอากาศยานชนิด CASA จำนวน 7 เครื่อง, CARAVAN จำนวน 6 เครื่อง, SKA จำนวน 1 เครื่อง, CN จำนวน 1 เครื่อง

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ซ่อมอากาศยานชนิด CASA จำนวน 6 เครื่อง, CARAVAN จำนวน 4 เครื่อง, SKA จำนวน 1 เครื่อง

ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2561 ซ่อมอากาศยานชนิด CARAVAN จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 4 ชนิด จำนวน 29 เครื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ได้ทำการซ่อมบำรุงอากาศยาน เสร็จสมบูรณ์พร้อมบิน จำนวน 15 เครื่อง เหลือจำนวน 14 เครื่อง อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงและจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่ได้กำหนดไว้

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
เจ้าหน้าที่อธิบายการซ่อมบำรุงให้กับนายสุรสีห์ กิตติมณฑล

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังได้มีการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรม Aviation and Maintenance Human Factors (มนุษย์ปัจจัยและความปลอดภัยในการบำรุงอากาศยาน) และ The Maintenance Initial Training Course เพื่อเป็นการทบทวนความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated