เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และร่วมรับฟังการเสวนา

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมเสวนา
นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมเสวนา

“แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโจน จันใด นายมั่น สามสี นายบุญส่ง มาตขาว ณ กลุ่มเกษตรทำนานาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม และสวนตาผองซึ่งตั้งอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 6 ประเด็น คือ

  1. ควรให้ความสำคัญ และให้คุณประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการโน้มน้าว และขยายผลองค์ความรู้และขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์
  2. การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้ระบบการตลาดนำการผลิต มีตลาดขายที่แน่นอน
  3. ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. สินค้าเกษตร ที่ต้องมีหน่วยงานหลักดูแล ขับเคลื่อนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง
  5. การทำงานที่ต้องโปร่งใส ทั้งข้าราชการและเกษตรกร
  6. ให้จังหวัดยโสธร เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ เป็นจังหวัดต้นแบบแล้วขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น
นายนิกร สุกใส ร่วมฟังเสวนา "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
นายนิกร สุกใส ร่วมฟังเสวนา “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

และในภาคบ่ายตรวจเยี่ยมงาน ในพื้นที่แปลงสวนคำผอง บ้านสุขเกษม ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม ซึ่งอยู่ในเขตฏิรูปที่ดิน เป็นแปลงต้นแบบบูรณาการ เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดยโสธร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆในแปลง โดยในงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร่วมงาน รวม 300 ราย

บรรยากาศผู้เข้าร่วมเสวนา
บรรยากาศผู้เข้าร่วมเสวนา
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated